Conferinţa Eficienţa energetică – componentă esenţială a politicilor energetice. Politici şi tehnologii

Eficienta Energetica

de Nicolae Golovanov

Conferinţa Eficienţa energetică – componentă esenţială a politicilor energetice. Politici şi tehnologii

Conferinţa, organizată de CNR-CME în parteneriat cu DK Events în cadrul IEAS 2013, a suscitat un interes deosebit, fiind prezenţi reprezentanţi de frunte ai unor organizaţii guvernamentale, personalităţi din mediul academic, specialişti de prestigiu din sectorul energiei electrice, reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale.

           

Lucrările conferinţei au fost deschide de domnul Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE care a subliniat faptul că în cadrul manifestării este abordat un subiect incitant, deosebit de important pentru dezvoltatea actuală a economiei, cu aspecte legate de condiţiile depunere în practică a soluţiilor de eficienţă energetică, de provocările şi barierele care trebuie depăşite. În acest sens, ANRE are misiunea importantă de a elabora legislaţia secundară necesară pentru dezvoltarea sectorului energie, asigurarea stabilităţii, predictibilităţii, a dialogului, de a elabora politica cetăţeanului în raport cu piaţa. ARCE are informaţiile şi expertiza necesară, punerii în practică a planului naţional pentru eficienţă energetică. Deşi planurile realizate sunt bune, punerea lor în practică impune eforturi pentru schimbarea mentalităţilor, a promovării culturii de a face economie. Noul Plan pentru eficienţă energetică trebuie să fie adaptat realităţilor din România şi să includă eforturi pentru intensificarea educaţiei bazată pe economie şi eficienţă, începând chiar de la nivelul educaţiei primare. Un accent deosebit trebuie acordat inovaţiei şi cercetării aplicative pentru rezolvarea unor probleme necesare mediului industrial.

ANRE asigură monitorizarea indicatorilor de eficienţă energetică în raport cu obligaţiile înscrise în directivele UE. Acestea oferă indicaţii, dar trebuie găsite soluţii practice de implementare. Aspecte importante pentru România, precum eficienţa energetică în clădiri, nu sunt cuprinse în directivele europene dar trebuie găsite soluţii pentru ca cele 7 milioane de familii să nu fie afectate de lipsa de eficienţă energetică. De asemenea, trebuie acordată atenţie sectorului de gaze naturale pentru creşterea eficienţei în toate etapele, de la exploatare până la utilizatorii finali.

În finalul expunerii sale, domnul Emil Calotă a felicitat CNR-CME pentru organizarea conferinţei ca platformă de analiză a problemelor de eficienţă energetică în etapa actuală de dezvoltare a sectorului energie.

           

În continuare a luat cuvântul domnul Mihnea Cosmin Costoiu, ministru delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiintifică si Dezvoltare Tehnologică, care a apreciat importanţa abordării problemelor legate de eficienţa energetică şi mediul ambiant. Rezolvarea problemelor în acest domeniu necesită găsirea unor noi soluţii tehnlogice dar şi a unor noi modele de finanţare, pentru a pune bazele, în anul cetăţeanului european, condiţiilor pentru o viaţă mai bună şi mai ieftină. Dezvoltarea tehnologică cu elaborarea de soluţii cu efect redus asupra mediului ambiant, se bazează pe elaborarea de noi materiale, noi componente, noi tehnologii.

Elaborarea unei strategii energetice este în atenţia guvernului care asigură un sprijin important sectorului energie. Dar şi sectorului educaţie îi revine un rol important în limitarea tendinţelor de risipire a resurselor. În acest sens, încă din primele clase de şcoală au fost introduse elemente de eficienţă energetică.

La nivelul ministerului se acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice aplicative, în parteneriat public privat pentru a susţine inovarea şi eficienţa industrială.

           

Domnul dr.ing. Corneliu Rădulescu, ca moderator al sesiunii de comunicări, a dat cuvântul doamnei Iulia Petra, care a prezentat principalele etape ale certificării conform ISO 15001, importanţa certificării şi avantajele cunoaşterii în detaliu a standardului.

 

În continuare, domnul prof.dr.ing.Aureliu Leca s-a referit la eficienţa energetică – soluţie importantă de redresare economică a României. În prima parte a expunerii, domnul Aureliu Leca a subliniat faptul că economia României şi sectorul energetic nu sunt sustenabile, subliniind faptul că România nu are o strategie economică şi o strategie energetică efectivă. După anul 1990 sectorul energetic a fostputernic subfinanţat, ceea ce a determinat lipsa de atractivitate şi încredere ainvestitorilor privindcadrul legislativ şi de reglementare. Eficienţa energetică nu a reprezentato prioritate în România.

Pentru implementarea unei politici energetice sustenabile în domeniul eficienţei energetice sunt necesare o serie de condiţii, prezentate şi de către Banca Mondială, privind:

− legislaţie şi strategie;

− instituţii;

− preţul energiei;

− mecanisme de finanţare;

− susţinerea sectorului public;

− coduri şi standarde;

− stimulente economice;

− aportul societăţii civile.

 

Puţine dintre aceste condiţii sunt îndeplinite în România, ceea ce a condus la situaţia actuală a sectorului cu un consum foarte redus dar şi cu ineficienţă ridicată.

 

Realizarea Planului Naţional de eficienţă trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

 • recunoaşterea eficienţei energetice ca o resursă energetică de maximă prioritate;
 • contribuţia eficienţei energetice la creşterea securităţii energetice;
 • acordarea de stimulente utilităţilor furnizoare de energie pentru promovarea investiţiilor eficiente la utilizatori;
 • preţurile mari ale energiei nu îndepărtează automat barierele care împiedică investiţiile în eficienţa energetică;
 • eficienţa energetică necesită atenţia şi angajamentul tuturor grupurilor de interese: guvern, reglementatori, utilităţi, mari utilizatori finali,utilizatori rezidenţialişi comerciali,organizaţii de energie şi mediu.

 

Datele preliminare arată că România a realizat o economie importantă de energie totală din ţinta angajată faţă de Comisia Europeană, dar factorul important în această direcţie a fost recesiunea economică şi nu investiţiile în utilizarea energiei.

 

În expunerea prezentată, domnul ing. Vlad Bodea, de la ADREM INVEST, s-a referit la energetica urbană şi perspectiva oraşelor inteligente (Smart City). Subiectul abordat, este deosebit de actual şi important pentru viaţa a milioane de oameni, dar are şi puternice implicaţii politice şi sociale. Principalele probleme care trebuie abordate sunt legate de resursele utilizate şi de eficienţa energiei în toate etapele de la producere până la utilizatorul final.Abordarea eficienţei energetice trebuie să includă creativitate şi inovaţie pentru a pune în valoare tehnologii noi si procese diverse prin care fluxul energetic mai bine gestionat.

Analiza consumurilor urbane arată că este posibilă creşterea eficienţei în toate componentele activităţilor casnice, comerciale, logistice, mobilitate. Problematica eficienţei energetice urbane este dificilă din cauza complexităţii proceselor şi a interdependenţei acestora. Soluţia depinde de implicarea activă a tuturor entităţilor şi a unei mari mase a locuitorilor. În acest sens, problematica eficienţei energetice urbane are un puternic caracter local, având în vedere diversitatea culturală a diferitelor zone urbane, cu mentalităţi diferite şi diferite moduri de comportament energetic. În toate cazurile însă eficienţa energetică este un obiectiv specific important care trebuie îndeplinit pentru a ajunge la stadiul de Smart City, iar locuitorii oraşului au un rol activ în transformarea acestuia într-un oraş inteligent.

Într-un oraş, aproape toate procesele sociale implică utilizare de energie pentru transport, iluminat, activităţi casnice, comerciale, administrative etc. Deoarece încălzirea oraşelor este unul dintre cei mai importanţi utilizatori de energie, grija pentru utilizarea surselor regenerabile şi cogenerarea de înaltă eficienţă au un rol important în dezvoltarea unui oraş inteligent.

Monitorizarea fluxurilor de energie dintr-un oraş şi analiza acestora permite administaţiei să asigure gestionarea inteligentă a consumurilor, identificarea zonele cu funcţionare ineficientă sau chiar problematică, pentru a efectua studii de fezabilitate privind implementarea unor soluţii punctuale de eficienţă şi, nu în ultimul rând, pentru a reduce costurile generale cu energia utilizată prin posibilitatea de a negocia contracte avantajoase cu furnizorii de utilităţi.

Soluţii informatice actuale (EnergyHUB) permit implementarea unei soluţii centralizate de monitorizare şi analiză a fluxurilor energetice într-o localitate urbană.

 

Aspectele specifice transportului public urban au fost abordate de domnul dr.ing. Eugen Roşca de la Universitatea Politehnica din Bucureşti. Analiza efectuată a pus accentul pe indicatorii de performanţă în transportul public urban:

 • eficacitatea socio-economică evaluată prin beneficiul oferit de politicile publice pentru cetăţean (punctul de vedere al cetăţeanului);
 • eficienţa care determină optimul dintre mijloacele/resursele folosite în raport cu efectele obţinute;
 • calitatea serviciului care urmăreşte ameliorarea serviciului (punctul de vedere al utilizatorului).

 

Eficienţa în transportul urban poate fi abordată ca eficienţă productivă şi ca eficienţă comercială. Analiza implicaţiilor sociale, nivelul subvenţiei, grupele de utilizatori subvenţionate, modul de utilizare a serviciului public de transport, starea infrastructurii rutiere, sunt aspecte care trebuie să fie abordate la nivelul administraţiei locale şi adoptate cele mai bune soluţii pentru a asigura atât eficienţa productivă dar şi eficienţa comercială a transportului public urban.

Pentru creşterea eficienței productive și a celei comerciale în transportul public sunt necesare 4 politici conjugate:

 • o politică de economisire orientată spre promovarea tehnologiilor de transport cu randamente energetice sporite şi efecte externe reduse;
 • o politică de reducere a nevoii de mobilitate socială şi de extindere a ponderii deplasărilor care folosesc surse de energie regenerabile;
 • politica fiscală (taxe de posesie, pentru carburanţi, pentru utilizarea infrastructurii etc.) asupra mărimii şi structurii consumurilor energetice;
 • politică financiară de subvenționare a transportului public.

 

Domnul prof.dr.ing. Radu Pentiuc de la Universitatea din Suceava s-a referit la importanţa auditului energetic şi la managentului inteligent al energiei. În acest sens, a prezentat un studiu de caz referitor la  optimizarea fluxului tehnologic în vederea creşterii eficientei energetice la un consumator industrial. După o prezentare a obligaţiilor utilizatorilor de energie dar şi a furnizorilor de servicii privind realizarea auditului energetic şi analiza datelor obţinute, domnul prof. Radu Pentiuc a subliniat faptul că Universitatea din Suceava are toate dotările necesare pentru a asigura analize energetice de înaltă calitate şi să ofere soluţii moderne de creştere a eficienţei energetice.

În ultima parte a expunerii a fost prezentată o soluţie ingenioasă pentru creşterea eficienţei energetice la Societatea Naţională a Sării – SALROM, utilizând compresia mecanică a vaporilor în procesele de evaporare cristalizare a sării. Rezultatele obţinute au condus la importante economii de energie şi asigurarea unor costuri care a făcut produsul final competitiv pe piaţa internaţională a sării.

 

Aspectele legate de eficienţa în utilizarea energiei ca un pas important pentru dezvoltarea durabilă au fost prezentate pe larg de către doamna ing. Cristiana Ion, consilier preşedinte-director general ISPE SA. În prima parte a expunerii a fost prezentat cadrul legislativ european şi cadrul naţional privind eficienţa energetică. Directiva 2012/27/UE privind eficienţa energetică îşi propune accelerarea preocupărilor pentru atingerea obiectivului de 20% până în anul 2020. Transpunerea acestei directive în legislaţia din România impune sarcini specifice Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Energie privindarmonizarea cu reglementările UE, monitorizarea implementării directivelor din domeniul energie, elaborarea reglementărilor pentru sectorul energie, implementarea şi controlul politicilor de eficiență energetică. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată îndeplinii obiectivelor propuse, la termenele indicate prin Directiva 2012/27/UE, pentru a se asigura competivitatea economică, dezvoltarea durabilă, securitatea energetică.

Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă o prioritate esenţială a politicii energetice naţionale datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Investiţiile importante în domeniu trebuie fie îndreptate spre zonele cu cel mai mare potenţial de economisire: izolarea termică a clădirilor, transportul public, producerea, transportu şi distribuţia energiei electrice, iluminatul public etc.

În contextul dezvoltării durabile este necesară armonizarea şi transpunerea în legislaţia din România a pachetului energie-mediu.

Mecanismele de finanţare a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice trebuie să se bazeze atât pe resurse proprii cât şi pe fondurile structurale şi de coeziune.

Dezvoltarea companiilor de servicii energetice ESCO poate prezenta un important aport la evaluarea tehnică, finanţarea proiectelor, reducerea impactului asupra mediului ambiant.

 

Analiza unei soluţii concrete de eficientizare a proceselor a fost prezentată de domnul prof.dr.ing. Ion Mircea şi ing. Nicolae Popescu de la Universitatea din Craiova. Studiul de caz analizat s-a referit la sistemele de transport cu bandă de mare capacitate din carierele de lignit. Analiza energetică realizată a permis obţinerea de informaţii referitoare la puterea utilă şi pierderile de putere aferente sistemului de benzi transportoare din carieră. Măsurile propuse, utilizatorului să obţină beneficii importante:

− reducerea necesarului de energie ca urmare a reglării continue prin intermediul acţionării cu convertor de frecvenţă,

− fiabilitatea ridicată ca urmare a faptului că în cadrul soluţiei propuse au fost utilizate motoare asincrone cu rotorul în scurt-circuit;

− funcţionarea transportoarelor în regim de viteză variabilă a dus la diminuarea defecţiunilor apărute la role.

 

În cadrul manifestării, domnul dr.ing. Matei Stelian a prezentat principalele realizări ale firmei Electromagnetica în domeniul realizării echipamentelor de iluminat echipate cu lămpi cu LED-uri. Performanţele energetice şi luminotehnice deosebite indică faptul că acestea vor reprezenta sursele de lumină artificială ale viitorului.

 

În cadrul sesiunii de întrebări şi discuţii  au fost abordate teme de deosebit interes pentru implementarea sistemelor eficiente de utilizare a energiei. Au fost supuse discuţiei subiecte privind costurile sistemelor de iluminat cu LED (dr.ing. Gheorghe Indre), costurile eficienţei energetice (prof.dr.ing. Nicolae Golovanov), investiţii în sistemul de încălzire în oraşe (prof.dr.ing. Aureliu Leca), legislaţia actuală în domeniul eficienţei energetice (dr.ing. Vasile Rugină), finanţarea proiectelor de eficienţă energetică (dr.ing.Virgil Muşatescu), reabilitarea termică a clădirilor (arhitect Mihaela Iatan). Au fost abordate, de asemenea, aspecte legate de eficienţa echipamentelor din clădiri, necesarul de specialişti pentru abordarea proiectelor de eficienţă energetică etc.

 

Lucrările conferinţei au arătat că îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă o prioritate esenţială a politicii energetice naţionale datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Este necesară elaborarea legislaţiei secundare pentru aliniere la directiva UE în domeniu şi adoptarea măsurilor necesare punerii în practică a Planului Naţional privind  energetică. Noul Plan pentru eficienţă energetică trebuie să fie adaptat realităţilor din România şi să includă eforturi pentru intensificarea educaţiei bazată pe economie şi eficienţă, începând chiar de la nivelul educaţiei primare.

Cercetarea ştiinţifică aplicativă, în parteneriat public-privat trebuie să determine inovare şi eficienţă industrială.

Abordarea eficienţei energetice trebuie să includă creativitate şi inovaţie pentru a pune în valoare tehnologii noi si procese diverse prin care fluxul energetic mai bine gestionat.

Auditul energetic realizat de colective de specialişti cu înaltă calificare poate pune în evidenţă soluţii cu eficienţă ridicatăîn aplicaţiile industriale.


Nicolae Golovanov este Prof. dr. ing. Consilier CNR-CMEAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.