Bugetul Naţional în sprijinul investiţiilor în mediul privat

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Bugetul Naţional în sprijinul investiţiilor în mediul privat

Bugetul naţional sprijină realizarea de investiţii în mediul economic privat, prin intermediul mai multor tipuri de instrumente, unul dintre aceste instrumente fiind sche­mele de AJUTOR DE STAT. De aceea, vă pre­zentăm, în continuare, aplicaţiile şi caracteristicile principale a două dintre schemele de ajutor de stat derulate în prezent.

Programul pentru creşterea competitivităţii produselor industriale

Potrivit anunţului din 06 iunie 2014 al Direcţiei Politici Industriale şi Competitivitate din cadrul Ministerului Economiei,începând cu data de 16 iunie 2014 este deschis apelul curent pentru acest program, iar analiza documentelor se va realiza în ordinea depunerii lor, pe principiul „primul venit, primul servit”, până la angajarea totală a fondurilor alocate pentru acest an. Acest program, administrat de Ministerul Economiei, se desfăşoară încă din anul 2003 (în baza prevederilor HG nr. 1570/2002 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale), anual, prin legea bugetului de stat, fiind alocate sume pentru derularea acestui program.

Ajutorul financiar, sub formă de sume nerambursabile, acordat prin acest program, reprezintă ajutor de minimis şi se supune legislaţiei UE cu privire la acesta.

În prezent, acest Program este reglementat de HG nr. 1510/2008 şi de Ordinul Ministrului Economiei nr. 861/2013, iar pentru anul 2014, bugetul total alocat este de 10.000.000 lei (Ordinul Ministrului Economiei nr. 2435/17.12.2013).

Obiectivul general al programului este creşterea competitivităţii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile şi reducerii decalajelor comparativ cu media Uniunii Europene.

Suma maximă totală acordată unui beneficiar ca ajutor financiar nerambursabil este egală cu echivalentul în lei a 200.000 de euro, pentru un interval de până la 3 ani. Suma minimă acordată pentru un proiect, indiferent de numărul de activităţi pentru care se solicită finanţarea, este egală cu echivalentul în lei a 5.000 euro.

 

Activităţi pentru care se acordă finanţare:

1. Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001 şi ISO TS 16949:2004)

2. Implementarea şi certificarea sistemelor de management al mediului (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005)

3. Schema de management şi audit – EMAS (conformarea cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, Respectiv Regulamentul CE nr. 1221/2009, HG nr. 57/2011 şi Ordinul MMP nr. 2086/2011 cu modificările şi completările ulterioare)

 

Aceste trei tipuri de activităţi nu sunt eligibile pentru întreprinderi mici şi mijlocii astfel definite de Legea 346/2004.

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

4. Implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă ali­mentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei (conformarea cu SR OHSAS 18001:2008, SA 8000, ISO CEI seria 27000  etc.)

 

Cheltuieli eligibile:

 • analiza situaţiei actuale, evaluarea riscurilor, instruirea personalului în domeniul managementului de sistem, cursuri autorizate pentru reprezentantul managementului de sistem, auditorul(ii) intern(i) şi personalul implicat;
 • consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe nivele;
 • sisteme de calcul integrate, calculatoare, servere, periferice (imprimante multifuncţionale, scanere, plotere), structura reţelei (cablistică, swich-uri, routere) şi sisteme de operare şi protecţie, softuri dedicate, soft şi hard pentru urmărire şi supraveghere, după caz: camere video, sisteme de supraveghere şi controlul accesului, sisteme şi programe de protecţie, sisteme de monitorizare şi de stocare a datelor de acces (pe diverse suporturi), numai în cazul SMSSI;
 • activitatea de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat;
 • efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societăţii în cerinţele standardelor respective.

 

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

5. Certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse

Nu se aplică pentru întreprinderi mici şi mijlocii astfel definite de Legea 346/2004.

Cheltuieli eligibile:

 • costuri legate de încercări de laborator, efectuate în vederea certificării;
 • costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când, în timpul testării, produsele sunt distruse;
 • costurile cu tehnica de calcul necesară producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;
 • cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse – analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
 • consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
 • cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi de certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat în ţară sau străinătate.

 

 

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

6. Dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi de etalonare existente, precum şi acreditarea acestora 

Nu se aplică pentru întreprinderi mici şi mijlocii astfel definite de Legea 346/2004.

 

Cheltuieli eligibile:

 • dotarea laboratorului: achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură de laborator pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor inclusiv hote, nişe şi/sau instalaţii de climatizare, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
 • modernizarea laboratorului: compartimentări cu materiale uşoare în spaţii existente, tencuieli interioare, zugrăveli, placări cu gresie şi faianţă, izolaţii inclusiv tâmplărie  termoizolatoare,  climatizare, instalaţii interioare şi/sau reţele locale aferente funcţionării laboratorului (apă, aer, gaze, electricitate, căldură);
 • cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;
 •  conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO 17025:2005, în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului,  tariful mapei cu documente, evaluarea preliminară a documentaţiei, audit de preevaluare, audit pentru acreditare, acordarea certificatului de acreditare sau extinderea acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare dacă este cazul.

 

 

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

7. Asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de către operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

 

Cheltuieli eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente, componente/suban­samble şi/sau materiale precum şi costurile cu manopera, cu forţe proprii sau cu terţi, specifice realizării tehnologiei şi/sau produsului care a făcut obiectul cercetării sau invenţiei;
 • cheltuieli de construcţii - montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de  tehnologii şi produse noi;
 • asistenţă tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune;
 • materii prime şi materiale pentru realizarea prototipurilor şi pentru încercări de reglare, ajustare şi realizare a produsului, după caz;
 • cheltuieli legate de certificarea produselor realizate, în cazul în care acestea se încadrează în domeniul voluntar.

 

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

8. Efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată

 

Cheltuieli eligibile:

 • activităţi de documentare şi de pregătire a datelor;
 •  consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor şi a programelor de restructurare – dezvoltare – viabilizare (dacă este cazul);
 • cheltuieli materiale necesare realizării proiectului (ex. consumabile, periferice etc);
 • cotă parte din cheltuielile  de regie ce revin activităţilor necesare realizării contractului, respectiv max. 50% din acestea.

 

Finanţare de la bugetul de stat: 50% (contribuţie proprie 50%).

 

9. Organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale

 

Cheltuieli eligibile:

 • pregătirea spaţiului de expunere existent (tencuire şi/sau placare cu gips carton, zugrăvire, pardoseală, compartimentări cu materiale uşoare, uşi, ferestre, instalaţii electrice, după caz instalaţii sanitare etc.), organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
 • costuri legate de prezentarea produselor: mobilier specific, calculator cu periferice şi softurile dedicate, videoproiector, ecran, aparat de fotografiat, cameră video;
 • crearea unei expoziţii virtuale privind produsele proprii.

 

Finanţare de la bugetul de stat:30% (contribuţie proprie 70%).

 

Beneficiari eligibili:       

 • societăţi comerciale sau societăţi cooperative din categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari, cu activitatea principală industria prelucrătoare (CAEN Rev.2 - poziţiile 1310 – 3320, 3831 – 3832), în funcţie de activităţile pentru care se realizează investiţiile;
 • entităţile din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, pentru activităţi de do­tare şi/sau modernizare a laboratoarelor de testare şi de etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
 • asociaţiile profesionale sau patronale pentru activităţi de efectuare de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării pla­nurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată.

 

Mai multe informaţii despre acest program pot fi găsite pe pagina Ministerului Economiei, www.minind.ro/, în secţiunea dedicată – Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale.

 

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Această schemă a fost instituită prin HG nr. 332/23.04.2014 şi este administrată de Ministerul Finanţelor care,  în data de 11 iunie 2014, a lansat în dezbatere publică proiectului Ghidului solicitantului pentru această schemă de ajutor de stat. Ghidul urmează a fi finalizat după data de 1 iulie, dată până la care s-au transmis observaţiile şi sugestiile asupra proiectului, iar după finalizarea Ghidului, va fi anunţată deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare.

Obiectivul general al acestui program este dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii iniţiale care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele de activitate, cu excepţia sectoarelor pentru care nu se acordă ajutoare de stat conform Regulamentelor comunitare şi a unor grupe de activităţi excluse – lista  activităţilor pentru care nu se acordă ajutoare în baza acestei scheme se regăseşte în Anexa 1 la HG 332/2014.

Ajutorul de stat în baza acestei scheme se acordă sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxime admisibile (50%) şi a nivelului maxim al ajutorului de stat (37,5 mil. euro) de care poate beneficia o întreprindere.

Condiţii pentru acordarea ajutorului de stat:

 • se realizează o investiţie iniţială în România - investiţia iniţială reprezintă investiţia în imobilizări corporale şi necorporale legate de înfiinţarea unei unităţi noi, de extindere a capacităţii unei unităţi existente, de diversificarea producţiei unei unităţi existente sau de o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente;
 • pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei se vor crea cel puţin 20 de locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi;
 • locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiţiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacităţii create de investiţie, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe o perioadă nedeterminată cu normă întreagă;
 • locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiţiei;
 • locurile de muncă nou-create se menţin pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari şi de 3 ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

Cheltuieli eligibile:

Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă, reprezentate de valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut (până la limita salariului mediu brut pe economie aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare) şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Beneficiari eligibili:       

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, I.M.M.-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990.

Mai multe informaţii despre această schemă de ajutor de stat pot fi găsite pe pagina Ministerului Finanţelor, în secţiunea dedicată ajutorului de stat, www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii.

Notă: Acest articol are un caracter exclusiv informativ, oferă informaţii disponibile la data trimiterii la tipar şi nu are pretenţia că informaţiile prezentate sunt exhaustive. Resursele informaţionale folosite în documentarea acestui articol sunt surse de informaţii cu calitate oficială. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv şi nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


Mioara Săpaşu este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.