Finanţare UE pentru dezvoltare în industrie

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Finanţare UE pentru dezvoltare în industrie

Odată ce am definit nevoia/nevoile de dezvoltare ale întreprinderii noastre şi am identificat proiectul prin care putem soluţiona aceste nevoi, respectiv obiectivele care trebuie atinse, rezultatele care trebuie obţinute şi activităţile care trebuie desfăşurate, vom căuta să determinăm şi să procurăm resursele necesare proiectului nostru, inclusiv resursele de finanţare şi, în acest scop, vom analiza oportunitatea de a obţine FINANŢĂRI EXTERNE întreprinderii, rambursabile sau nerambursabile.

Pentru a putea beneficia de sursele de finanțare reprezentate de Fondurile Europene Structurale și de Investiții, disponibile prin pachetele de programe 20142020, este imperativ să raportăm proiectul nostru la cadrul general de cooperare cu Uniunea Europeană, respectiv la Prioritățile comunitare și naționale de dezvoltare.

Pentru a fi susţinut de CE prin FESI, proiectul individual de dezvoltare trebuie să se integreze şi să se raporteze la conţinutul Acordului de Parteneriat cu UE, Programului Operaţional în cadrul căruia solicită finanţare, Strategiilor Naţionale relevante, Planului de Dezvoltare Regională al regiunii în care se implementează, strategiilor locale, sectoriale, dacă există.

Sursele posibile de finanțare a proiectelor individuale le regăsim întro serie de operațiuni de finanțare, derulate în prezent sau preconizate pentru viitorul apropiat, ca urmare a lansării unor apeluri de proiecte, respectiv a unor documente de programare spre consultare, precum cele descrise în continuare.

Investiţii în active pentru competitivitate în spaţiul urban. Apel nelansat (Ghidul specific în consultare)

Sursa: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și contrapartidă națională (bugetul de stat).

Programul de finanţare: Programul Operațional Regional (POR) 20142020, AP 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, PI 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Administrator (AM): Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi, înființate cel târziu la 01.01.2014, care au avut cel puțin un angajat cu normă întreagă în cursul anului fiscal și au cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare, care au autorizat la sediul unde implementea ză proiectul un domeniu de activitate eligibil conform Programului, pentru care solicită finanțare – domeniu din Strategia Națională de Competitivitate sau domeniu din Planurile de Dezvoltare Regională, ca de exemplu:

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor;

2221 Fabricarea plăcilor, a foliilor, a tuburilor și a profilelor din materiale plastice;

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;

3020 Fabricarea materialului rulant;

2420 Producția de tubri, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel;

2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare;

2562 Operaț iuni de mecanică generală;

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și a navelor spațiale etc.

Activităţi (ale proiectului) eligibile:

 • Investiții în active corporale:

• lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

• achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură, birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte;

 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obți- nerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;

 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; n Investiții în realizarea de websiteuri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare online.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru execuția de lucrări aferente investiției de bază, inclusiv echipamente cu montaj;
 • Cheltuieli pentru dotări:

• cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

• cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care uti­lizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;

 • Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 • Cheltuieli cu activități de realizare de website-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instru­mente de comercializare on-line;
 • Servicii de consultanță/asistență - in limita a 7% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile finanțate prin proiect;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului, în con­formitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5000 lei;
 • Cheltuieli aferente implementării proiectu­lui privind taxele și comisioanele.

Finanţare: se acordă sub formă de sume nerambursabile ce reprezintă ajutor de minimis și nu va depăși 200.000 euro pentru o întreprin­dere unică în 3 ani fiscali consecutivi.

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minim 25.000 euro și maxim 200.000 euro.

Contribuţia beneficiarului: 0%.

Detalii: inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-2020.html

Investiţii în active pentru competitivitate în spaţiul rural. Termen limită sesiunea 01/2015:30.10.2015, ora 16:00

Sursa: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și contrapartidă națională (bugetul de stat).

Programul de finanţare: Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 06 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor, SubMăsura 6.4.-Sprjin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole.

Administrator (AM): Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Beneficiari eligibili: Întreprinderi micro și mici, existente sau nou-înființate, care desfășoară activitatea aferentă investiției în spațiul rural (sediul social și punctul de lucru unde se va realiza investiția se află în spațiu rural, definit ca totalitatea comunelor și satelor aparținătoare, nivel NUTS 5), într-un domeniu eligibil, conform Programului, ca de exemplu:

2453 -Turnarea metalelor neferoase ușoare;

2511 -Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

2562 -Operațiuni de mecanică generală;

2620 -Fabricarea calculatoarelor și a echipamen­telor periferice;

2932 -Fabricarea altor piese și accesorii pentru auto­vehicule și pentru motoare de autovehicule;

4520 -Întreținerea și repararea autovehiculelor etc.

Activităţi (ale proiectului) eligibile:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagri­cole:

• fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;

• fabricarea produselor chimice, farmaceutice;

• activități de prelucrare a produselor lemnoase;

• industrie metalurgică, fabricare de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;

• fabricare de produse electrice, electronice;

• producerea de produse electrice, electronice și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton etc;

 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii:

• servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;

•‐servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;

•‐servicii de consultanță, contabilitate, audit;

•‐activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;

•‐servicii tehnice, administrative, etc;

 • Investiții pentru infrastructură în unitățile de primire turistică tip agro‐turistic, proiecte de activități de agrement.
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabri­care de peleți și brichete) în vederea comercializării.

 

Cheltuieli eligibile:

 • Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalații și echipamente noi;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Costurile generale, conform art. 45, alin. 2 litera c) a Reg (UE) nr. 1305/2013, ocazionate de cheltuielile principale, precum: onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate–limitat.

Finanţare: se acordă sub formă de sume ne rambursabile ce reprezintă ajutor de minimis și nu va depăși 200.000 euro pentru o întreprindere unică în 3 ani fiscali consecutivi.

Contribuţia beneficiarului: minim 30%, respectiv minim 10%, pentru solicitanții care desfășoară activități de producție.

Detalii: http://www.apdrp.ro/

Investiţii pentru dezvoltarea sectorului TIC. Apel nelansat (Ghidul a fost în consultare până la data de 7 august) Sursa: Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și contrapartidă națională (bugetul de stat).

Programul de finanțare: Programul Operațional Competitivitate (POC) 20142020, AP 2 Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Administrator (AM): Ministerul Fondurilor Europene.

Obiectiv specific: Creșterea contribuției sec torului TIC pentru competitivitatea economică.

Beneficii eligibile :

 • Întreprinderi micro, mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în România,în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC sau
 • Consorții ( parteneriate) de întreprinderi care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC, care desfășoară activități autorizate în următoarele domenii, la data depunerii Cererii de finanțare și la data încheierii contractului de finanțare :

C2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice ( module);

C2612-  Fabricarea altor component electronice;

C2630- Fabricarea echipamentelor de comunicații;

J6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă ( software orientat spe client ) ;

J6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

J6203 – Activități de management ( gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

J6209- Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

M7211 – Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

M7219- Cercetare-dezvoltare în alte științe natural și inginerie.

(Clusterul este definit ca o concentrare geografică de firme interconecatate, furnizori, instituții și organizații conexe, care creează sinergii directe și indirecte între ele).

Tipuri de proiecte:

 • Dzvoltarea unor game de produse/servicii TIC, cu aplicabilitate în restul economiei românești pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC și/sau 
 • Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel național sau internațional.

Un proiect poate beneficia de finanțare ne rambursabilă în cadrul acestei acțiuni doar dacă la finalul implementarii va avea ca rezultat cel putin o aplicatie/un produs/ serviciu TIC inovativ realizat, cu justificarea modului in care produsul va fi integrat sau comercializat ( dupa caz) in sectorul respectiv.

Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor/aplicatiilor TIC realizate in cadrul proiectului, in context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor/aplicatiilor ( la nivelul regiunii de dezvoltare sau in afaa acesteia).

Activitati ( ale proiectului) eligibile :( prin schema de ajutor de stat )

 • Activitati de investitii in active corporale si necorporale in cadrul unei investitii initiale
 • Activitati de cercetare industrial si dezvoltare experimental
 • Activitati de inovare ale IMM-urilor
 • Activitati de inovare de process si organizational( prin schema de minimis )
 • Informare si publicitate, inclusive activitati de promovare a rezultatului proiectului ( produsului, aplicatiei sau serviciului creat prin proiect );
 • Servicii de consultant/avize/acorduri/autorizatii
 • Instruire/formare profesionala specifica
 • Auditare intermediara/finala a proiectului
 • Management intern de priuect
 • Plata abonamentelor si cotizatiilor necesare pentru implementarea proiectului

Nu sunt eligibile pentru finantare proiectele care include numai activitati de inovare de process si organizational. Nu vor fi finantate exclusive proiecte care prevad cheltuieli pentru echipamente destinate fazei de punere in productie.

Cheltuieli eligibile :

 • Cheltuieli cu investitiile in active corporale si necorporale;
 • Cheltuieli de cercetare industrial sau dezvoltare experimentala ( cu personalul, instrumente si echipamente, cunostinte, brevete, licente, material consumabile );
 • Cheltuielile pentru detasare de personal cu inalta calificare de  la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la  o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare;
 • Cheltuieli de consultant;
 • Cheltuieli de informare si publicitate
 • Cheltuiala cu taxa pe valoare adaugata este eligibila daca este nerecuperabila, protivit legii.

Finantare: se acorda pe baza Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii innovative si pe baza Schemei de ajutor minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competivitatea economica ( ambele scheme au fost avizate de Consiliul concurentei  pe data de 20.05.2015).

Pentru un proiect, valoarea finantatii nerambursabile este maxim 3.240.000 lei si minim 1.000.000 lei. Valoarea finantarii reprezentand ajutor de minimis nu poate depasi 200.000 euro pentru o intreprindere unica in 3 ani fiscali consecutive si nu poate depasi 20% din valoarea finantarii nerambursabile a proiectului.

Contributia beneficiarului : variabila, in functie de tipul de ajutor de stat acordat si de tipul de cheltuiala eligibila.

Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din surse oficiale la data trimiterii la tipar. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi exclusiv și nemijlocit în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.