Finanţarea afacerilor cu sprijinul Băncii Europene de Investiţii

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Adiţional programelor de granturi acordate direct de Comisia Europeană şi programelor ce sprijină Politica de Coeziune a Uniunii, administrate de autorităţile de management naţionale, Uniunea Europeană sprijină afacerile şi printr-o serie de programe de finanţare, prin care se acordă împrumuturi, garanţii, finanţare de capital s.a., direct sau prin intermediul instituţiilor financiare locale (bănci, societăţi de garantare, investitori de capital).

Una din sursele acestor programe o reprezintă Banca Europeană de Investiţii (EIB), care, împreună cu Fondul European de Investiţii (EIF), acorda finanţare şi expertiza pentru proiectele de investiţii care contribuie la creştere sustenabila şi la crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană, prin sprijinirea acţiunilor în următoarele domenii: IMM-uri, dezvoltare regională, mediu sustenabil, inovare, reţele trans-europene, energie.

Banca Europeană de Investiţii
EIB, în prezent cu sediul în Luxembourg, este banca Uniunii Europene pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a investiţiilor, fiind înfiinţată în 1958, iar acţionarii săi sunt cele 28 de State Membre ale UE. Resursele financiare ale operaţiunilor Băncii provin, în principal, din împrumuturile de pe piaţa de capital.

De asemenea, EIB este acţionarul majoritar al Fondului European de Investiţii, structura specializată în investiţiile în IMM-uri şi în cele cu capital de risc.
Una dintre priorităţile EIB este finanţarea IMM-urilor (max. 250 de angajaţi) şi a întreprinderilor cu capitalizare de piaţă medie („Midcaps”, max. 3000 de angajaţi), inclusiv prin creditare directă (pentru proiectele cu valoare de peste 25 mil. euro) sau creditare intermediară, prin intermediul instituţiilor financiare locale, pe baza acordurilor încheiate cu acestea.
Informaţii detaliate despre EIB şi produsele sale puteţi consulta pe pagina oficială a instituţiei:  
http://www.eib.org/index.htm.

Creditele intermediare se acordă întotdeauna în legătură cu obiectivele de politică publică ale EIB:

 • Sprijinirea potenţialului de creştere şi a creării de locuri de muncă, inclusiv prin sprijinirea  IMM-urilor şi a întreprinderilor Midcaps;
 • Coeziunea economică şi socială prin combaterea dezechilibrelor economice şi sociale, prin promovarea cunoaşterii şi a inovării şi conectarea infrastructurilor de transport regionale şi naţionale;
 • Durabilitatea ecologică – inclusiv sprijinirea surselor competitive şi sigure de energie;
 • Acţiuni pentru o creştere cu emisii scăzute de carbon şi rezistenţa la schimbări climatice.

O serie de domenii de activitate sunt excluse de la creditarea din surse EIB, dintre care reţinem:

 • producţia de arme şi muniţii, inclusiv  infrastructura său echipament militar sau de poliţie, orice echipament sau infrastructura care limitează libertatea şi drepturile individuale ale oamenilor sau încalca drepturile omului;
 • proiecte inacceptabile din punct de vedere al mediului, activităţi al căror impact asupra mediului nu poate fi atenuat sau compensat (proiecte în arii protejate, habitate critice, situri de patrimoniu);
 • în baza acordurilor încheiate între EIB şi intermediarii locali, pot fi excluse şi alte activităţi, precum: dezvoltarea imobiliară, activităţile financiare pure.

Reguli general aplicabile:

 • Pentru creditele din surse EIB sunt eligibile IMM-urile (max. 250 de angajaţi) şi întreprinderile cu capitalizare de piaţă medie („Midcaps”, max. 3000 de angajaţi), dar şi municipalităţile şi alte entităţi din sectorul public. În articolul de faţă ne vom referi doar la creditele destinate IMM-urilor şi întreprinderilor Midcaps.
 • Creditarea se acordă pentru finanţarea activităţii curente - capital de lucru (linii de credit, credite la termen sau alte produse) sau pentru finanţarea de investiţii în active tangibile şi intangibile, pentru proiecte cu valoarea totală de max. 25 mil. euro.
 • Întreprinderile eligibile sunt cele localizate în România şi care îşi desfăşoară activitatea/implementează proiectele în România.
 • Creditele se pot acorda în euro sau în lei.
 • Valoarea contribuţiei EIB: max. 12,5 mil. euro (50% din valoarea cheltuielilor eligibile).
 • Perioada minimă pe care se acordă creditul: min. 2 ani pentru creditele cu rambursare în rate multiple şi min. 3 ani pentru creditele cu rambursare în raţa unică.
 • TVA recuperabila nu se finanţează.
 • Decizia finală de acordare a finanţării unui beneficiar aparţine instituţiei financiare intermediare locale.

Creditele din surse EIB se pot acorda şi pentru proiecte care beneficiază de fonduri/subvenţii UE; în acest caz, valoarea cumulată a creditului din surse EIB şi a subvenţiei UE nu poate depăşi 100% din valoarea totală a proiectului.

Principalele avantaje ale creditării din surse EIB sunt:

 • dobânda pentru produsele de creditare din surse EIB este mai mică faţă de oferta standard a băncilor;
 • se pot acorda perioade de graţie îndelungate, rambursarea se poate efectua în rate multiple sau în raţa unică;
 • se poate finanţa capitalul de lucru sau dezvoltarea bazei materiale.

În România, următoarele instituţii financiare acţionează ca intermediari pentru creditarea din surse EIB:

 • Banca Comercială Română S.A.
 • Banca Transilvania S.A.
 • BCR Leasing
 • BRD Groupe Societe Generale
 • BRD Sogelease
 • CEC Bank
 • Garanţi Bank S.A.
 • ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti
 • Întesa Sanpaolo Bank România
 • Întesa Sanpaolo Leasing România IFN S.A.
 • ProCredit Bank  Raiffeisen Bank S.A.
 • Raiffeisen Leasing IFN S.A.
 • Unicredit Tiriac Bank S.A. (consultaţi lista pe website-ul EIB: http://www.eib.org/attachments/lending/inter_ro.pdf)

Pe lângă regulile general aplicabile acestor credite, reţinem câteva aspecte particulare, aşa cum sunt prezentate în sursele disponibile.

Banca Comercială Română S.A.

 • Referitor la destinaţia creditului:

• Se pot finanţa cheltuieli aferente unor proiecte noi, aflate în curs de derulare sau finalizate, dacă solicitanţii creditelor prezintă băncii documente justificative, din care să reiasă faptul că au fost/vor fi efectuate într-o perioadă de cel mult 3 ani, anterioară şi/sau respectiv ulterioară semnării de către beneficiar a contractului de credit pentru finanţarea EIB.
• Se pot refinanţa inclusiv cheltuielile de proiectare, cheltuielile cu obţinerea avizelor/ autorizaţiilor legale necesare, precum şi costurile de finanţare bancară, însă numai pe perioada derulării fazei de construcţie a unui bun corporal.
• Se pot refinanţa, pe termen mediu său lung, credite acordate pe termen scurt (max. 2 ani) obţinute de la BCR sau de la alte bănci, precum şi cheltuielile eligibile efectuate din surse proprii, pentru proiectele eligibile pe EIB.

Referitor la tipurile de creditare: Pentru clienţii IMM-uri şi întreprinderi mari se pot acorda facilităţi de credit multiprodus/multivaluta.
Perioada de creditare: Max. 12 ani pentru creditele cu rambursare în rate multiple şi max. 8 ani pentru creditele cu rambursare în raţa unică.
Perioada de graţie:
• Max. 12 luni de la data primei trageri, pentru clienţii micro şi doar în cazul creditelor cu rambursare în rate multiple;
• Max. 4 ani de la data primei trageri, pentru IMM-uri şi pentru întreprinderi mari şi doar în cazul creditelor cu rambursare în rate multiple. (Sursă: https://www.bcr.ro/ro/corporate/)

Banca Transilvania S.A.

 • Beneficiari eligibili: IMM-uri din domeniul industriei, serviciilor, agriculturii şi infrastructurii.
 • Perioada de creditare: Max. 10 ani.
 • Dobânda:

• 6,5% pe an la credite în lei şi 4,5% pe an la credite în euro, până în 5 ani;
• 6,9% pe an la credite în lei şi 4,9% pe an la credite în euro, peste 5 ani.

 • Garanţii: Orice garanţie sau mix de garanţii.

(Sursă: https://www.bancatransilvania.ro/pentru-companii/imm/)

BRD Groupe Societe Generale
Perioada de creditare: 2 ani pentru creditele pentru capital de lucru; • Max. 10 ani pentru creditele pentru investiţii.
Perioada de graţie: Perioada de graţie este adaptată în funcţie de specificul investiţiei
Garanţii:
• Pentru liniile de credit: structura de garantare este flexibilă şi include garanţii emise de fondurile de garantare;
• Pentru creditele pentru investiţii: investiţia finanţată, suplimentata de structură de garanţii disponibilă a clientului, inclusiv garanţii emise de fondurile de garantare (FNGCIMM, FGRC, Eximbank). (Sursă: https://www.brd.ro/)

CEC Bank
Perioada de creditare: Max. 12 ani.
Perioada de graţie: Max. 4 ani.
Dobânda: Marjă redusă cu cel puţin 0,50% faţă de creditele standard.
Produs specializat: Din 2014, prin produsul dezvoltat de CEC Bank, în parteneriat cu BEI, s-au creat oportunităţi de finanţare pentru companiile care susţin tinerii în etapa de debut profesional (cu vârsta de până la 25 ani).
Pentru accesarea creditului, companiile trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
• IMM-uri care au angajat/intenţionează să angajeze un tânăr (cinci tineri în cazul companiilor cu până la 3000 de salariaţi) în ultimele/următoarele şase luni;
• compania este deţinută sau este administrată de o persoană tânără;
• compania oferă training vocaţional pentru personalul tânăr sau stagiu/programe de training pentru tineri;
• compania are un acord de cooperare activă, de angajare a tinerilor, cu un colegiu tehnic, şcoală sau universitate. (Sursă: CEC Bank, Direcţia Marketing şi Comunicare)
Întesa Sanpaolo Bank România
Referitor la destinaţia creditului:
Este inclusă şi finanţarea de maxim 1 mil. euro pentru schimbul de generaţii (retragerea acţionarului majoritar anterior al companiei, inclusiv asigurarea/transferul personalului necesar continuării activităţii economice a companiei achiziţionate.
Perioada de creditare: nu poate depăşi durata de viaţa economică şi tehnică a proiectului finanţat.
Garanţii: Sunt acceptate garanţiile din partea statutului (FNGCIMM, FGRC, Eximbank)
(Sursă: https://www.intesasanpaolobank.ro/imm/)

ProCredit Bank
Beneficiari eligibili: IMM-uri (max. 250 angajaţi).
Perioada de creditare:
• Max. 7 ani, pentru achiziţia de echipamente sau pentru destinaţie mixtă (achiziţie de echipamente şi capital de lucru permanent);
• Max. 15 ani pentru achiziţia sau construcţia de imobile sau destinaţie mixtă (achiziţie sau construcţie de imobile şi capital de lucru permanent).
(Sursă: http://www.procreditbank.ro/ro/noutati/)

Raiffeisen Bank S.A.
Beneficiari eligibili: IMM-uri (max. 250 angajaţi).
Perioada de creditare:
• 2 ani pentru liniile de credit şi 3 ani pentru creditele la termen, pentru capital de lucru;
• Max. 10 ani, pentru creditele pentru investiţii.  
Valoare:
• Max. 1.500.000 euro (sau echivalent în lei) pentru clienţii ÎMM medii,
• Max. 200.000 euro (sau echivalent în lei) pentru clienţii ÎMM micro.
Avans: 0% - 20% din valoarea investiţiei.
(Sursă: http://www.raiffeisen.ro/intreprinderi-mici-si-mijlocii/)
 
Unicredit Tiriac Bank S.A.
Referitor la destinaţia creditului: se pot finanţa şi costurile implicate în cercetare şi dezvoltare, construirea sau în preluarea reţelelor de distribuţie în ţara de provenienţă sau pe alte pieţe din UE, realizarea sau cumpărarea de brevete, cumpărarea unei companii în vederea protecţiei activităţii economice (pentru un preţ de achiziţie de max. 1 mil. euro).
(Sursă: http://unicredit-tiriac.ro/imm/)

Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din sursele menţionate sau puse la dispoziţie de instituţiile financiare menţionate. Acest articol nu reprezintă un material publicitar şi nu are ca scop favorizarea uneia sau a unor anumite instituţii financiare. Autorii acestui articol nu se asociază, în niciun fel, cu niciuna din instituţiile financiare menţionate în ceea ce priveşte informaţiile prezentate în acest articol. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declina orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi, exclusiv şi nemijlocit pe baza informaţiilor conţinute în acest articol. Foto: Wikimedia Commons.

 English summary

European Investment Bank loans are available in Romania through a large number of local financial institutions, to provide lending for working capital and investments in tangible and intangible assets for SMEs and medium-sized corporate (Midcaps), with advantageous interests rates.


Mioara Săpașu este General Manager,Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.