Programul Operaţional Regional 2014-2020

Info Financiar

de Mioara Sapasu

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Unul dintre cele mai aşteptate programe de finanţare din fonduri comunitare de către investitorii privaţi, Programul Operaţional Regional 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeană pe data de 23.06.2015, la 15 luni de la publicarea primei variante consultative a documentului, respectiv după 10 luni de negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene. În paralel cu derularea negocierilor finale asupra documentului de programare, la începutul lunii mai,a fost publicat spre con- sultare, „Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020”.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul din cele șapte programe operaționale derulate în România în cadrul perioadei de programare 2014-2020, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții (ESI), autoritatea de management desemnată pentru acest program fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar rolul de organism intermediar fiind îndeplinit de Agențiile de Dezvoltare Regionalăde la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare. Varianta aprobatăa documentului de programare, precum și varianta consultativă a Ghidului Solicitantului – Condiții Generale pot fi consultate integral pe pagina dedicată POR http://inforegio.ro/ro/.

Pe scurt, acestea sunt axele prioritare ale Programului şi categoriile de beneficiari cărora li se adresează:

AP 1 - Promovarea transferului tehnologic; beneficiari eligibili: entități cu personalitate juridicăcare furnizează activități de transfer tehnologic, în mediul urban și rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

AP 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; beneficiari eligibili: toate categoriile de IMM (micro, mici, mijlocii), incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, din mediul urban și numai întreprinderile mijlocii non-agricole, pentru mediul rural.

AP 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; beneficiari eligibili: autoritățile publice centrale, autoritățile și instituțiile publice locale, în mediul urban și rural, autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari în mediul urban.

AP 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; beneficiari eligibili: autoritățile și instituțiile publice locale, cu excepția municipiului Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadru lITI Delta Dunării), în mediul urban, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

AP 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural; beneficiari eligibili: autoritățile publice locale și centrale, unitățile de cult, ONG-urile și parteneriate între aceste entități, în mediul urban și rural.

AP 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; beneficiari eligibili: UAT județ, parteneriate între UAT-uri, pentru mediul urban și rural.

AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilăa turismului; beneficiari eligibili: UAT-uri și parteneriate între UAT-uri, pentru mediul urban și rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; beneficiari eligibili: UAT-uri, parteneriate între acestea și Ministerul Sănătății, furnizori de servicii sociale de drept public sau privat, parteneriate între aceștia și autorități publice locale, în mediul urban și rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

AP 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; beneficiari eligibili: grupuri de acțiune localăconstituite din reprezentanți ai autorității publice locale, ai instituțiilor, ai mediului de afaceri local, ai societății civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție, în mediul urban.

AP 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale; beneficiari eligibili: UAT-uri și instituții de învățământ superior de stat, în mediul urban și rural.

AP 11 - Extinderea geograficăa sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară; beneficiar eligibil: ANCPI, în mediul rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București Ilfov.

AP 12 - Asistență Tehnică; beneficiari eligibili: AM, OI POR.

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiază de o alocare totală, pentru pe rioada 2014-2020, de 877,11 milioane euro (contribuţia UE – FEDR şi contrapartida naţională), din care 52,63 milioane euro reprezintă rezerva de performanţă.

Notă: Rezerva de performanțăre prezintăun instrument utilizat în mecanismul cadrului de performanțăstabilit pentru fiecare program operațional, pentru a stimula eficacitatea programelor în obținerea rezultatelor planificate, prin recompensarea progresului în direcția atingerii obiectivelor programului și respec­tiv sancționarea ineficacității utilizării fondu­rilor UE, prin aplicarea de corecții financiare la sfarșitul perioadei de programare. Cadrul de performanțăpentru fiecare program operațional cuprinde un set de indicatori financiari și de rezultat și etape cheie de implementare; țintele intermediare de realizat sunt fixate pen­tru anul 2018, iar gradul lor de realizare va constitui baza pentru alocarea rezervei de per­formanță.

În cadrul AP 2, au fost identificate două priorități de investiții:

PI 2.1. - promovarea spiritului antrepreno­rial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (pentru microîntreprinderi, incuba­toare, acceleratoare de afaceri) și

PI 2.2. - sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (pentru IMM-uri și asociațiile mediului de afaceri).

Sintetizăm în cele ce urmeazăcâteva as-pecte principale privind realizarea de proiecte de investiţii în cadrul acestei axe, pe care le regăsiți în detaliu în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale.

Asistenţa financiară se acordă sub mai multe forme:

 • grant – ajutor de stat regional, ajutor de minimis;
 • instrumente financiare – împrumuturi, garanții, investiții de capital, subvenții la dobândă, contribuții la comisioane de garantare.

Cele două forme de asistență vor putea fi combinate în cadrul aceleiași operațiuni.

Apelurile de proiecte:

Regula o vor reprezenta apelurile de proiecte cu termene limităde depunere.

Înainte de momentul lansării depunerilor de proiecte, AMPOR va lansa spre consultare publică, pe site-ul Programului, câte un ghid specific pentru fiecare apel în parte. În urma finalizării procedurii de consultare publicăși a aprobării ghidului specific, se va lansa apelul de proiecte aferent, prin publicarea unui anunț de lansare pe același site.

Calendarele pentru lansarea/lansările ape­lurilor de proiecte precum și alocările financi­are aferente acestora se vor publica pe site-ul Programului.

Perioada de monitorizare a proiectelor:

Monitorizarea se face pe o perioadăde 3 ani de la finalizarea ultimei activități prevăzutăîn proiect, reprezentând perioada de durabili­tate (menținerea investiției), în cuprinsul căreia beneficiarii au obligația:

 • de a păstra și de a pune la dispoziția organismelor abilitate inventarul asupra activelor dobândite prin POR;
 • de a acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnicăși financiarăa proiectului.

Criteriile de eligibilitate a proiectelor:

1. nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire;

2. investițiile se mențin pe o perioadăde 3 ani de la finalizarea proiectului, respectiv, în aceastăperioadă, beneficiarul nu trebuie să:

 • înceteze sau sădelocalizeze activitatea productivăîn afara zonei vizate de program;
 • realizeze o modificare a proprietății asu­pra unui element de infrastructurăcare dăun avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
 • realizeze o modificare substanțialăcare afecteazănatura, obiectivele sau condițiile de realizare a investiției și care ar determina sub­minarea obiectivelor inițiale ale acesteia;

3. proiectul se încadreazăîn obiectivele pri­orității de investiții;

4. proiectul nu a fost încheiat fizic sau imple­mentat integral înainte de depunerea cererii de finanțare;

5. investiția propusăîn proiect vizează exclusiv domeniul/domeniile de activitate eligibile

6. proiectul se încadreazăîn limitele valorilor minime și maxime pentru fiecare prioritate de investiții; Limitele minime/maxime pentru fiecare tip de investiție vor fi detaliate în ghidurile specifice

7. perioada de implementare a proiectului nu depășește 31.12.2023, respectiv limitele impuse prin Ghidul Specific;

8. încadrarea în documentele strategice relevante (Strategia Europa 2020, Recomandări Specifice de țară ale CE, Programul Național de Reformă, Acordul de Parteneriat, Strategia Naționalăpentru Competitivitate 2014-2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului IMM și Îmbunătățirea Mediului de Afaceri – Orizont 2020, Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014- 2020, Planuri de dezvoltare regional 2014- 2020, SUERD, strategie localăși alte strategii, strategii integrate de dezvoltare urbană).

Criteriile de eligibilitate se detaliază în cadrul Ghidurilor specifice și se pot adăuga criterii suplimentare.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare Cererile de finanțare se vor transmite/ depune la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională din regiunea unde va avea loc implementarea proiectului, în intervalul menționat în cadrul apelului de proiecte.

În cazul implementării și funcționării sistemului MySMIS, cererile de finanțare se vor transmite prin această aplicație.

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale stabilește simplificarea formalităților pentru toate axele programului, prin depunerea documentelor într-un singur exemplar tipărit, însoțit de forma digitală, scanatăa acestora. De asemenea, autoritatea de management ne promite simplificarea și uniformizarea sistemului de implementare a programului prin:

 • scurtarea perioadei de evaluare și de selecție, prin cumularea unor etape;
 • reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării contractului;
 • reducerea numărului de documente necesare;
 • acordarea de punctaj suplimentar proiec-telor aflate în fazăavansatăde execuție;
 • atribuirea finanțării pe baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;
 • utilizarea unui model de contract stan- dard pentru toate prioritățile de investiție ale programului;
 • utilizarea mecanismului cererilor de plată, pe lângăprocedura de rambursare a cheltuielilor eligibile.

Reținem ca noutate, în ceea ce privește pro cesul de evaluare a proiectelor, faptul căvizita la locul de implementare a investiției, care, anterior, se făcea înainte de semnarea contractului de finanțare, va fi realizată în cadrul evaluării proiectului, de către o echipă format din experți independenți și reprezentanții OI, pentru stabilirea concordanței dintre situația din documentele analizate și cea din teren. Impactul asupra situației constatate în teren va fi reflectat în grila de evaluare tehnicăși financiară, care se va finaliza dupăvizita la fața locului. Modalitatea de punctare a citeriilor de evaluare va fi detaliată în grilele de evaluare tehnică și financiară specifice fiecărei operațiuni.

A se avea în vedere și complementaritatea activităților din cadrul acestei axe prioritare cu celelalte programe europene:

 • cu POCU – AP3, care va sprijini crearea de IMM-uri non- agricole din mediul urban prin creșterea numărului de angajați care beneficiazăde noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteli- gentăconform SNCDI, respectiv de a crește șansele de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement;
 • cu POC – AP 1 și AP 2, care va sprijini IMM-urile care au ca domeniu de activitate cercetarea, precum și utilizarea TIC pentru dezvoltarea afacerilor din mediul urban și rural;
 • cu PNDR, care va sprijini IMM-urile agricole din mediul urban și rural, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici non-agricole din mediul rural

Notă: Acest articol prezintă informaţiile disponibile din surse oficiale la data trimiterii la tipar. Autorii acestui articol, persoane juridice sau fizice, îşi declină orice răspundere în legătură cu urmările, câştigurile sau pierderile, directe sau indirecte, ale acţiunilor întreprinse de terţi, exclusiv si nemijlocit, în baza informaţiilor conţinute în acest articol.


English summary The Romanian Regional Operational Program 2014-2020, managed by the Ministry of Regional Development and Public Administration, has been approved by the European Commission on the 23rd of June, thus opening the road for the new projects of the private sector investors – SMEs supported by the actions comprised in the Priority Axis no. 2. The general rules for accessing this program have been laid down in the Applicant's Guide – General Conditions for the entire program, available as consultative version.


Mioara Săpașu este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.