Susţinerea dezvoltării Resursei Umane

Info Financiar

de Mioara Sapasu

În luna februarie a.c., Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, prin care se continuă investiţiile realizate din Fondul Social European în perioada 2007-2013, în scopul reducerii disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE. Potrivit declaraţiilor Autorităţii de Management (Ministerul Fondurilor Europene) pentru acest program, în luna martie, vor fi publicate, spre consultare, primele propuneri de ghiduri, urmate, apoi, de lansarea primelor apeluri de proiecte.

În toate regiunile ţării, multe întreprinderi din domeniul producţiei industriale se confruntă cu insuficienţa sau chiar lipsa de personal direct productiv calificat şi/sau experimentat. Acţiunile propuse pentru a fi sprijinite în cadrul POCU 2014-2020 pot fi, în unele cazuri, soluţii pentru această necesitate curentă a întreprinderilor.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este structurat pe 7 axe prioritare de investiţii (inclusiv Asistenţă Tehnică), în cadrul fiecărei axe urmărindu-se o serie de obiective specifice. Reţinem, în continuare, câteva acţiuni ce privesc în mod direct creşterea numărului de personal calificat, pentru a răspunde cerinţelor curente ale pieţei muncii, susţinute în cadrul Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toţi (cu o alocare UE de aprox. 1.100 mil. euro) şi Axei Prioritare 6 – Educaţie şi competenţe (cu o alocare UE de aproape 1.253 mil. euro). Atât AP3, cât şi AP6 vor viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov.

 

AP3 - obiectivul specific 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale pentru CDI;

AP3 - obiectivul specific 3.9: Creşterea şanselor de reintegrare pe piaţa muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizaţi/ concediaţi prin furnizarea de măsuri de outplacement.

 

  • Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Coaching (îndrumare, consiliere)/formare profesională pentru managerii şi antreprenorii din întreprinderi pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale şi manageriale;

• Outplacement-ul (plasarea) lucrătorilor care urmează să fie disponibilizaţi/concediaţi, realizat cu sprijinul unor firme de consultanţă care furnizează servicii de: orientare în carieră, evaluarea carierei, întocmirea unui CV şi pregătirea pentru interviu, dezvoltarea de reţele, abilităţi de căutare de locuri de muncă, inclusiv plasarea la locuri de muncă în contextul restructurării companiilor şi a sectoarelor economice;

• Sprijin pentru îmbunătăţirea activităţii de management al resurselor umane în companii (ex. practici pentru integrarea/ adaptarea noilor angajaţi la locul de muncă, dezvoltarea de instrumente pentru adaptarea muncii şi a mediului de lucru la nevoile lucrătorilor vârstnici, mecanisme de planificare prospectivă a ocupării forţei de muncă şi a competenţelor – prognoze privind pensionările, fluctuaţia personalului, locuri de muncă vacante în prezent şi în perspectivă, schimbări la nivelul programelor şi al serviciilor din companii, specializări necesare, elaborare de planuri de învăţare şi de dezvoltare în carieră cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordanţelor dintre competenţele, abilităţile şi cunoştinţele lucrătorilor din companie şi cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare etc., inclusiv programe de formare pentru angajaţii din departamentele de Resurse Umane, campanii de conştientizare a angajatorilor despre necesitatea participării angajaţilor la programe de formare continuă;

• Introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii, productive şi ,,verzi" în întreprinderi, practici care să asigure sănătatea şi securitatea la locul de muncă, care îmbunătăţesc statutul profesional şi de sănătate al angajaţilor, care asigură un tratament egal la locul de muncă, inclusiv pentru nevoile lucrătorilor vârstnici;

 

  • Grupurile ţintă vizate sunt:

 

• Angajaţi (persoanele din departamentele de resurse umane, cele care asigură managementul strategic al companiilor şi lucrătorii care urmează a fi disponibilizaţi/concediaţi);

• Antreprenori din întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum şi a celor care intenţionează să îşi adapteze activitatea la aceste sectoare/domenii.

 

AP3 - obiectivul specific 3.12:Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini afe­rente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor

 

  •   Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Participarea angajaţilor la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Naţional al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare şi de perfecţionare etc.) în concordanţă cu cerinţele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; o atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici;

• Evaluare/validare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor aferente cerinţelor locurilor de muncă din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

• Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă.

 

  •  Grupurile ţintă vizate sunt:

• Persoane angajate care urmăresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, de competenţe şi de aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competenţelor, cu precădere în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC şi SNCDI;

• Angajatori cu activitate prezentă/ viitoare în domeniile/sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI.

 

AP6 – obiectivul specific 6.12:Extinderea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulţi cu un nivel scăzut de calificare şi pe persoanele cu vârstă de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale

 

  •  Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Sprijin pentru participarea la programele de educaţie şi formare profesională continuă prin măsuri integrate şi flexibile, cum ar fi: programe care vizează îmbunătăţirea abilităţilor de bază şi conexe, atât profesionale, cât şi non-profesionale, precum şi a competenţelor antreprenoriale;

• Acţiuni de consiliere profesională şi îndrumare pentru grupul ţintă vizat pentru încurajarea participării la programele de educaţie şi de formare profesională continuă, inclusiv în legătură directă cu susţinerea proceselor de validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, dezvoltarea carierei şi căutarea de noi oportunităţi pentru locuri de muncă;

• Acţiuni de evaluare, de recunoaştere şi de validare a rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale.

 

  •  Grupurile ţintă vizate sunt:

• angajaţi (inclusiv PFA şi întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare;

• persoane cu vârsta de peste 40 de ani;

• persoane din mediul rural defavorizat.

 

AP6 – obiectivul specific 6.14: Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi a ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

  •  Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat, în special cu entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv, identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la un loc de muncă, prin instituirea unui sistem de stagii de practică la un potenţial angajator, prin organizarea de programe de internship/traineeship etc., inclusiv prin încurajarea implicării angajatorilor în programe de învăţare la locul de muncă;

• Organizarea şi derularea de programe de învăţare la locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de practică, stagii de ucenicie etc.), inclusiv prin învăţământ dual, formare de competenţe antreprenoriale prin firma de exerciţiu, furnizarea de servicii de consiliere şi de orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe corelate cu necesităţile pieţei muncii. Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către reţeaua unităţilor de învăţământ privind nevoile lor de instruire, precum şi de la unităţile de învăţământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional /local.

 

AP6 – obiectivul specific 6.15:Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al personalului didactic, al formatorilor, al evaluatorilor de competenţe profesionale şi al personalului din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă

 

  • Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Programe de dezvoltare profesională a personalului didactic (inclusiv prin stagii de pregătire la agenţi economici), a formatorilor din educaţie şi formare profesională iniţială şi educaţie şi formare profesională continuă, a îndrumătorilor din întreprinderi, a maiştrilor de ucenici, a evaluatorilor de competenţe profesionale, în special pentru dezvoltarea şi implementarea de programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv prin stagii la agenţi economici (la nivel sectorial, regional etc.);

• Susţinerea participării la competiţii profesionale regionale, naţionale şi internaţionale, cu scopul asigurării schimbului de know-how şi de experienţe didactice relevante.

 

  • Grupurile ţintă vizate sunt:

• Personalul didactic din învăţământul terţiar (universitar, non universitar) şi secundar;

• Formatori;

• Personalul din întreprinderi cu atribuţii în învăţarea la locul de muncă;

• Evaluatori de competenţe profesionale.

 

AP6 – obiectivul specific 6.17:Creşterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specia­lizare inteligentă conform SNCDI, bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor şi a tendinţelor de dezvoltare ale pieţei muncii prin investiţii în capacitatea furnizorilor de formare şi prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

 

  •  Vor fi susţinute următoarele tipuri de acţiuni:

• Dezvoltarea şi implementarea de programe de formare profesională care vizează îmbunătăţirea abilităţilor de bază şi conexe atât profesionale, cât şi non-profesionale, calificarea, specializarea, perfecţionarea profesională, formarea de competenţe în domeniul antreprenorialului ca alternativă de carieră şi de oportunitate de integrare/menţinere pe piaţa muncii;

• Dezvoltarea şi implementarea de programe de recunoaştere şi de validare/certificare a competenţelor şi a calificărilor dobândite în context non-formal şi informal;

• Sprijin pentru dezvoltarea şi implementarea de programe în sistem partenerial între furnizorii de formare şi angajatori (planuri comune de acţiune, elaborarea unor materiale de învăţare, de dezvoltare a curriculum-ului local etc.)

Textul integral al Programului Ooperaţional Capital Uman 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană, poate fi consultat pe pagina de web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro. Pe acelaşi site puteţi urmări lansarea operaţiunilor de finanţare pentru obiectivele specifice menţionate mai sus.


English summary

Romania is eligible for EU funding for re(training) of industrial personnel and training of young people, to reduce economic disparities with other EU Member States, under POCU 2014-2020.

The program is structured on 7 priority axes, aimed at the creation of jobs, education and skills in all the regions of the country. The actions pursue multiple objectives: increase the number of jobs; increase prospects for the labour market reintegration of workers made redundant; improvement of the knowledge/skill level; increased participation in professional training programs, including workplace training; improvement of staff skills; increase of professional training programs.


Mioara SăpaŞu  este General Manager Corevents ManagementAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.