Cerinţe ale noilor Directive ale Uniunii Europene privind deşeurile de baterii şi acumulatori uzaţi

Management & Calitate

de Ramona Sorina Dascalu , Augustin Semenescu

DIRECTIVA 2006/12/EC din 05.04.2006 privind deşeurile, aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi a intrat în vigoare, abrogând Directiva Cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC (care fuse­se amendată prin Directiva 91/156/ EEC). Această nouă directivă stabileşte cadrul manage­mentului deşeurilor, actualizat ca terminologie, definiţii, principii, cerinţe de bază pentru colectare, transport, depozitare, reciclare, aspecte de mediu, organizare.

Dintre prevederile cu caracter general privind deşeurile reciclabile, aplicabile şi bateriilor uzate plumb – acid, sunt importante de evidenţiat:

  • operaţiuni de recuperare aplicabile: reciclarea  metalelor sau a compuşilor metalici, fără a pune în pericol viaţa omului şi fără a utiliza procese sau metode care pot dăuna mediului;
  • organizaţiile şi agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi transport profesionist al deşeurilor, precum şi de recuperare a deşeurilor, în nume propriu sau al altor organizaţii (dealeri sau intermediari), fac obiectul autorizării sau trebuie să fie înregistrate de către autorităţile competente, în funcţie de prevederile legislaţiei naţionale din ţările membre.

 

Pe lângă aspectele generale din directivă aplicabile bate­riilor plumb – acid uzate, în calitatea acestora de deşeuri, sunt şi prevederi specifice, cum  sunt cele privind încadrarea bateriilor uzate în categoria de deşeuri Q6 – Piese inutilizabile (ex: baterii folosite, catalizatori de eşapament etc.).

DIRECTIVA 2006/66/EC din 06.09.2006 privind bateriile şi acumulatorii şi bateriile şi acumulatorii uzaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 26.09.2006, va înlocui, începând cu 26.09.2008, actuala directivă în domeniu,  Directiva 91/157/EEC, care se va abroga la data respectivă.

Având în vedere faptul că prezentul proiect de cercetare se referă la analiza posibilităţilor de implementare la scară industrială a unei noi tehnologii ecologice de valorificare a bateriilor uzate plumb-acid, într-o perioadă de timp care va fi de minim 2 ani, s-a apreciat că trebuiesc analizate şi prezentate, cu preponderenţă, cerinţele noii directive privind bateriile şi acumulatorii uzaţi, care va intra în vigoare în mai puţin de 2 ani de la data finalizării proiectului. Ca urmare, în cele ce urmează s-au evidenţiat aspectele generale din cadrul noii directive privind bateriile şi acumulatorii uzaţi, aplicabile bateriilor uzate plumb – acid, precum şi aspectele specifice acestui tip de baterii.

 

Scopul Directivei

Scopul noii directive a fost armonizarea, la nivelul ţărilor UE, a măsurilor privind bateriile şi acumulatorii, precum şi privind bateriile şi acumulatorii uzaţi. Obiectivul principal este minimizarea impactului negativ al acestor produse asupra mediului, prin reducerea cantităţilor de substanţe periculoase, atât din deşeurile de baterii şi acumulatori uzaţi, cât şi prin reducerea acestor substanţe periculoase în produsele noi şi în procesele de producţie prin care se obţin bateriile şi acumulatorii. Se are în vedere principiul că, în cazul în care generarea unor deşeuri nu poate fi evitată, deşeurile respective să fie reutilizate pentru recuperarea materialelor conţinute sau pentru potenţialul energetic pe care îl reprezintă.

De asemenea, directiva are şi scopul de a armoniza cerinţele privind limitarea conţinuturilor de metale grele toxice şi etichetarea bateriilor şi acumulatorilor, astfel încât să se asigure o funcţionare fără distorsiuni a pieţelor interne şi în condiţii de competitivitate în cadrul Comunităţii Europene.

 

Aspecte generale

Statele membre care au pe teritoriul lor producători de baterii şi acumulatori, vor promova cercetări şi vor încuraja realizarea de îmbunătăţiri ale tuturor performanţelor de mediu ale acestor produse pe întregul lor ciclu de viaţă, precum şi încurajarea dezvoltării şi vânzării de baterii şi acumulatori care conţin cantităţi din ce în ce mai mici de substanţe periculoase sau care nu mai conţin substanţele cu grad mare de periculozitate ca mercur, cadmiu sau plumb.

În scopul de a preveni ca bateriile şi acumulatorii uzaţi să fie aruncaţi în mediu astfel încât să provoace poluarea acestuia şi, totodată, pentru a preveni confuzia utilizatorilor în cazul existenţei unor sisteme diferite de management al deşeurilor pentru diferite categorii de baterii şi acumulatori, noua directivă se va aplica tuturor bateriilor şi acumulatorilor plasaţi pe piaţa Comunităţii Europene.

Această acoperire completă prin directivă a domeniului bateriilor şi acumulatorilor, va asigura economii în ceea ce priveşte colectarea şi reciclarea, ca şi o utilizare optimă a resurselor financiare.

Statele membre vor lua măsurile necesare pentru a asigura condiţiile ca bateriile şi acumulatorii care nu satisfac cerinţele directivei să nu poată fi plasaţi pe piaţă sau să fie eliminaţi de pe aceasta.

Bateriile auto, bateriile industriale şi acumulatorii utilizaţi în vehicule, vor întruni cerinţele Directivei 2000/53/EC, în particular, a articolului 4 din aceasta.

 

Definiţii

Directiva defineşte clar fiecare categorie de baterii şi acumulatori, făcând distincţia între bateriile portabile, pe de o parte şi bateriile şi acumulatorii pentru autovehicule şi pentru uz industrial, pe de altă parte.

Directiva cuprinde definiţii clare pentru diferitele tipuri de baterii şi acumulatori. Astfel, definiţiile în care se încadrează bateriile plumb-acid sunt:

  • ,,baterii” sau “acumulatori” sunt surse de energie electrică generată prin conversia directă a energiei chimice şi constau în una sau mai multe celule (neîncărcabile) de bate­rii primare sau una sau mai multe celule (reîncărcabile) de baterii;
  • ,,baterii sau acumulatori auto” sunt baterii sau acumulatori utilizaţi ca sursă de energie pentru pornirea autovehiculelor, iluminarea acestora sau pentru aprindere.

 

Bateriile şi acumulatorii plumb – acid sunt destinaţi atât  autovehiculelor, cât şi pentru uz industrial, pentru grupuri energetice de avarie sau de siguranţă pentru spitale, aeroporturi, birouri, magazine, trenuri, avioane etc.

 

Etichetare

Directiva prevede instrucţiuni de etichetare a bateriilor şi acumulatorilor, care să asigure pentru utilizator informaţii sigure, clare privind caracteristicile acestora, metalele grele conţinute, indicaţiile în vederea reciclării.

 

Informarea

Privind informarea utilizatorilor finali, statele membre vor asigura condiţii, în special prin campanii de informare, ca aceştia să fie deplin informaţi în legătură cu:

(a) impactul potenţial asupra mediului şi sănătăţii umane pe care îl au substanţele utilizate în baterii şi acumulatori;

(b) dorinţa de a nu depozita bateriile şi acumulatorii uzaţi ca deşeuri municipale nesortate şi de a le colecta separat pentru a uşura dirijarea lor la tratare şi reciclare;

(c) schemele de colectare şi reciclare adecvate existente, disponibile pentru tipul respectiv de baterii sau acumulatori uzaţi;

(d) rolul utilizatorilor finali privind  contribuţia acestora la reciclarea bateriilor şi a acumulatorilor uzaţi;

(e) semnificaţiile simbolurilor de pe etichetele produselor, inclusiv semnificaţiile simbolurilor substanţelor chimice Hg, Cd şi Pb.

 

Statele membre vor raporta orice măsuri pe care le vor lua pentru încurajarea dezvoltărilor care diminuează impactul bateriilor şi acumulatorilor asupra mediului, în particular:

(a) dezvoltări, incluzând etape voluntare introduse de producători, care reduc cantităţile de metale grele şi de alte substanţe periculoase conţinute în baterii şi acumulatori;

(b) noi tehnologii de reciclare şi tratament;

(d) cercetări în aceste domenii;

 

Colectare

Pentru a proteja mediul, bateriile şi acumulatorii uzaţi trebuie colectaţi, utilizând schemele de colectare deja existente, astfel încât utilizatorii produselor să le poată abandona (arunca) într-un mod accesibil şi fără costuri. Schemele de co­lectare şi de reciclare vor trebui optimizate pentru a minimiza costurile şi pentru a creşte eficienţa.

Statele membre UE trebuie să stabilească reguli pentru penalizarea impactului negativ asupra mediului la depozitarea şi transportul deşeurilor. 

În directivă se precizează, explicit, interdicţia ca bateriile şi acumulatorii uzaţi, inclusiv cei de tip plumb – acid, să fie depozitaţi pe halde.

Totuşi, statele membre vor putea ca, în acord cu Tratatul, să depoziteze bateriile şi acumulatorii portabili care conţin cadmiu, mercur sau plumb, pe halde sau în subteran, numai dacă nu este viabilă o soluţie de valorificare ,,la sfârşitul ciclului de viaţă”. O astfel de depozitare poate fi o parte a strategiei pentru scoaterea din circuitul industrial a metalelor grele, dacă, în urma unei evaluări a impactului de mediu, economic şi social, rezultă că depozitarea este preferabilă reciclării.

Directiva se aplică fără a prejudicia legislaţia Comunităţii Europene privind cerinţele pentru securitatea, calitatea vieţii şi sănătatea, privind managementul deşeurilor şi în acord cu prevederile Directivei 2000/53/EC privind sfârşitul ciclului de viaţă al vehiculelor  şi cu prevederile  Directivei 2002/96/EC.

În ceea ce priveşte responsabilitatea producătorului, fabricanţii de baterii şi acumulatori, precum şi de alte produse care au încorporate baterii sau acumulatori sunt răspunzători de managementul deşeurilor de baterii şi acumulatori pe care ei le plasează pe piaţă. O abordare flexibilă este adecvată pentru a permite scheme de finanţare care să reflecte particularităţile naţionale şi să ţină seama de particularităţile schemelor existente, în special a celor care sunt în concordanţă cu Directivele 2000/53/EC şi 2002/96/EC, evitând duble obligaţii.

Pentru bateriile cu cadmiu şi plumb se stabilesc cerinţe speciale pentru colectare – reciclare, în scopul de a realiza un nivel înalt de recuperare.

Statele membre vor avea în vedere impactul de mediu al transportului, vor lua măsurile necesare pentru maximizarea colectării separate a bateriilor şi a acumulatorilor uzaţi şi minimizarea depunerii acestora împreună cu deşeurile menajere ale localităţilor, în scopul de a atinge un nivel înalt de reciclare pentru toate bateriile şi acumulatorii uzaţi.

Statele membre vor asigura condiţiile ca producătorii de baterii industriale şi acumulatori sau terţe părţi care acţionează în numele lor, să nu  refuze să primească bateriile şi acumulatorii uzaţi de le utilizatorii lor finali, indiferent de compoziţia chimică sau de provenienţă. Părţi terţe independente pot, de asemenea, să colecteze baterii şi acumulatori industriali.

Statele membre vor asigura condiţiile ca producătorii de baterii şi acumulatori auto, sau terţe părţi, să stabilească scheme de colectare a bateriilor şi acumulatorilor uzaţi de la utilizatorii lor finali sau de la un punct de colectare accesibil din vecinătatea lor, dacă în aceste puncte colectarea nu se face conform unor scheme care corespund art. 51 din Directiva 2000/53/EC privind ,,sfârşitul ciclului de viaţă” a autovehiculelor. 

În cazul bateriilor şi a acumulatorilor auto uzaţi, proveniţi de la vehicule private, necomerciale, astfel de scheme nu vor implica costuri pentru utilizatorul final când va arunca bateriile sau acumulatorii uzaţi şi nicio obligaţie de a cumpăra o nouă baterie de acumulatori.

Statele membre vor putea utiliza instrumente economice pentru a promova colectarea bateriilor şi acumulatorilor uzaţi sau pentru a promova utilizarea de baterii şi acumulatori care conţin mai puţine substanţe periculoase. De exemplu, vor putea adopta taxe diferite. Dacă vor face aceasta, vor trebui să notifice la Comisie măsurile legate de implementarea unor astfel de instrumente economice.

În directivă se dau formule de calcul pentru rata de reciclare. Statele membre vor trebui să calculeze, pentru prima dată, rata de colectare faţă de al cincilea an calendaristic complet după intrarea în vigoare a directivei.

 

Cerinţe pentru tratament şi reciclare

Tratamentul va include, ca cerinţă minimă, îndepărtarea tuturor fluidelor şi a acizilor.

Tratamentul şi orice stocaj, inclusiv stocajul temporar, la instalaţia de tratare se va face în spaţii cu suprafeţe impermeabile sau în containere adecvate.

 

Reciclarea

Procesarea pentru reciclare trebuie să utilizeze ,,BAT” (cele mai bune tehnologii disponibile), iar instalaţiile să se conformeze cerinţelor privind controlul integrat al poluării. Ca urmare, statele membre vor asigura condiţiile ca până la 26 septembrie 2009 producătorii sau terţe părţi să stabilească scheme pentru tratarea şi reciclarea bateriilor şi a acumulatorilor uzaţi care utilizează ,,BAT”-uri ce asigură protecţia sănătăţii şi a mediului.

Directiva precizează că recircularea bateriilor exclude recuperările de energie.

Eficienţa procesului de reciclare va trebui să atingă rata minimă de reciclare, în proporţie de 65 % din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor plumb – acid, incluzând reciclarea conţinutului de plumb la cel mai înalt grad posibil, care este tehnic fezabil, evitând costuri excesive.

 


Augustin Semenescu este Prof. Univ. Dr. Ing.,Universitatea POLITEHNICA Bucureşti;

Ramona Sorina Dascalu este stud., Universitatea POLITEHNICA BucureştiAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.