Cerinţe privind sistemul de management al mediului: Gestionarea deşeurilor

Management & Calitate

de Mihai Gheorghe

În conformitate cu prevederile Legii 2011 din 2011 privind regimul deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri au mai multe obligaţii. În acest articol vom prezenta mai multe cerinţe privind modul de colectare, depozitare, evidenţă, raportare a deşeurilor generate în cadrul proceselor desfăşurate într-o organizaţie.

În conformitate cu prevederile Legii 2011 din 2011 pri­vind regimul deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri au următoarele obligaţii:

Art. 22.

(1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri, are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20, sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colec­tare a deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi art. 20.

(2) Operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului, pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport, au obligaţia să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare.

(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

 

Art. 23.

(1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1), în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

(2) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri, se stabilesc condiţiile cu privire la responsabilitatea gestionării deşeurilor şi cazurile în care producătorului iniţial de deşeuri îi revine responsabilitatea pentru întregul lanţ al procesului de tratare, sau cazurile în care responsabilitatea producătorului şi a deţinătorului de deşeuri se poate împărţi ori delega între factorii implicaţi în lanţul procesului de tratare.

(3) La propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin actul normativ care reglementează categoria de deşeuri, în conformitate cu prevederile art. 12, se stabileşte dacă organizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor revine parţial sau în totalitate producătorului produsului din care derivă deşeul respectiv şi măsura în care distribuitorul produsului respectiv participă la această responsabilitate.

 

Art. 49.

(1) Producătorii de deşeuri, deţinătorii de deşeuri, comercianţii şi brokerii, aşa cum sunt definiţi în anexa nr. 1, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(3) Agenţia pentru protecţia mediului păstrează, pentru scopuri statistice, cel puţin 5 ani, evidenţele prevăzute la alin. (1).

(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum şi producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi ori brokeri sunt obligaţi să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.

(5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.

(6) La cererea autorităţilor competente, sau a unui deţinător anterior, sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

La gestionarea deşeurilor trebuie respectate mai multe reguli:

 • Deşeurile se gestionează selectiv în scopul reciclării / valorificării / eliminării lor;
 • La gestionarea deşeurilor se vor utiliza echipamente de protecţie şi de lucru adecvate gestionării deşeurilor în scopul respectării cerinţelor privind sănătatea şi securitatea muncii şi protecţia mediului;
 • Raportarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri se va face conform prevederilor legale.

 

În continure, prezentăm mai multe cerinţe privind modul de colectare, depozitare, evidenţă, raportare a deşeurilor generate în cadrul proceselor desfăşurate într-o organizaţie.

Documente de referinţă:

 • SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de manage­- ment de mediu. Cerinţe şi ghid de utilizare.
 • Legea 211/ 2011, privind regimul deşeurilor
 • Ordinul nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • Hotărârea 856 din 2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

 

Identificarea deşeurilor generate în cadrul organizaţiei se realizează:

 • conform cerinţelor legale şi altor cerinţe aplicabile;
 • conform constatărilor auditurilor interne şi externe şi altor evaluări ale sistemului de management.

 

Documentele utilizate sunt cele prevăzute în Hotărîrea 856 din 2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, formularele sunt completate de responsabilul cu gestionarea deşeurilor.

Furnizorii de produse şi servicii ai organizaţiei trebuie evaluaţi şi din punctul de vedere al respectării cerinţelor privind managementul mediului, al impactului produselor asupra mediului; se vor solicita documente doveditoare privind impactul produselor asupra mediului, ca de exemplu declaraţii de conformitate, fişe tehnice de securitate, buletine de analiză etc.

Firmele contractate pentru preluarea deşeurilor trebuie să fie autorizate pentru tipul de deşeu preluat. Responsabilul cu gestionarea deşeurilor va verifica existenţa autorizaţiilor pentru colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor. Deşeurile rezultate trebuie sortate de personal pe tipuri şi colectate în cutii/ recipiente marcate şi ţinute la dispoziţia personalului în locuri special amenajate pentru colectare.

Referitor la deşeurile periculoase - tonerele se vor reîncărca şi, atunci când nu mai pot fi utilizate, se predau la firme specializate care le vor elimina; responsabilul cu gestionarea deşeurilor se va asigura că firma este autorizată pentru colectearea/reciclarea deşeului respectiv.

Depozitarea temporară sau definitivă a deşeurilor şi ambalajelor mari se va realiza în spaţii special amenajate, bine delimitate şi marcate corespunzător pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate. Anual, se realizează evidenţa deşeurilor conform cerinţelor HG 856/2002.

Predarea deşeurilor către firmele de valorificare/elimi­nare se va face pe bază de factură/ chitanţă, proces verbal de predare-primire. Anual se transmit rapoarte privind evidenţa şi gestiunea deşeurilor, a deşeurilor de ambalaje, conform legislaţiei în vigoare, la Agenţia de Protecţie a Mediului. Evidenţa ambalajelor se realizează conform prevederilor Ordinului nr. 794 din 2012, datele fiind transmise anual Agenţiei de Protecţie a Mediului. Periodic, personalul organizaţiei trebuie conştientizat cu privire la gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi ambalajelor. Modul de gestionare a deşeurilor (cantităţi generate, valorificate, eliminate, stocate) se documentează prin formularul cod: FP-OXX-2.

Înregistrări aplicabile

 • Formular – Evidenţa gestiunii deşeurilor, cod: FP-0XX-1/ v.1.
 • Anexa 1.
 • EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR

 

Exemplu:

Agentul economic: SC ABC abc SRL

Anul:

Tipul de deşeu:

Starea fizică:

Unitatea de măsură:

 

CAPITOLUL 1: Generarea deşeurilor

 

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeuri

Generate

Din care:

valorificată

eliminată final

rămasă în stoc

 

CAPITOLUL 2: Stocarea provizorie, tratarea şi transportul deşeurilor 

 

Nr. crt.

Luna

Secţia

Stocare

Tratare

Transport

Cantitatea

Tipul

Cantitatea

Modul

Scopul

Mijlocul

Destinaţia

 

CAPITOLUL 3: Valorificarea deşeurilor

 

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeu valorificată

Operaţia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 211/ 2011

Agentul economic care efectuează operaţia de valorificare

 

CAPITOLUL 4: Eliminarea deşeurilor

 

Nr.

Luna

Cantitatea de deşeu eliminată

Operaţia de eliminare conform Anexei IIA din legea 211/ 2011

Agentul economic care efectuează operaţia de eliminare

 

Nume, prenume

Funcţia:

Semnătura şi ştampila

cod: FP-0XX-1/ v.1.

Anexa 2.

 

DECIZIE

Nr. ......... din data de ..........................

Administratorul SC ABC SRL în baza statutului şi contractului societăţii decide:

Art.1 Se numeşte dl. ................................................în funcţia de Responsabil cu gestionarea deşeurilor în cadrul SC ABC SRL, în conformitate cu cerinţele Legii 2011 din 2011.

Art.2 În această calitate, dl. ...........................................va asigura îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de:

 • Legea 211 din 2011, privind regimul deşeurilor
 • Ordinul nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 • Hotărîrea 856 din 2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

 

Art.3. Toţi angajaţii au datoria de a-i acorda tot sprijinul solicitat, asigu­rând, totodată, condiţii favorabile pentru gestionarea corespunzatoare a deşeurilor. Administrator  


Mihai Gheorghe este dr. ing., Director Calitate Indaco SystemsAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.