Directiva Maşini, susţinută de standardele armonizate

Management & Calitate

de Jeni Toma

Aderarea României la Uniunea Europeană a deschis calea pentru libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalului şi a forţei de muncă. Libera circulaţie a mărfurilor stă la baza funcţionării Pieţei Unice. Mecanismele de piaţă realizate pentru acest scop se bazează pe prevenirea barierelor în calea comerţului, pe recunoaşterea mutuală a rezultatelor procedurilor de evaluare a conformităţii şi pe armonizarea tehnică.

Libera circulaţie a mărfurilor a determinat şi apariţia unei noi strategii şi tehnici de reglementare, respectiv Noua Abordare, care stabileşte următoarele principii:

 • Directivele europene cuprind cerinţele esenţiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi introduse pe piaţa comunitară;
 • Detaliile tehnice care susţin aceste cerinţe esenţiale sunt cuprinse în standardele armonizate;
 • Aplicarea standardelor şi a altor specificaţii este voluntară, producătorul putând alege orice soluţie tehnică care oferă conformitatea cu cerinţele esenţiale, dar
 • Utilizarea standardelor armonizate conferă pre­zumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, ducând la un proces mai uşor şi mai economic de introducere pe piaţă a produselor. Dacă producătorul nu a aplicat sau a aplicat numai parţial un standard armonizat, trebuie să documenteze şi să demonstreze că toate măsurile aplicate corespund cerinţelor esenţiale.

 

În spiritul principiilor enunţate mai sus, domeniul maşinilor industriale este reglementat de Directiva Europeană 2006/42/EC, completată de Directiva 2009/127/EC, care are ca scop stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate pentru maşini şi a regulilor care să permită libera circulaţie a acestora pe piaţa UE.

Directiva a fost transpusă în legislaţia română prin HG 1029/2.09.2008, privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, HG 517/18.05.2011 (înlocuieşte HG 119/2004), care a intrat în vigoare pe 29.12.2009 şi OMMEPS 886/2013, care aprobă lista standardelor armonizate.

Conform directivei, înainte de introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a unei maşini, producătorul sau reprezentantul său autorizat au obligaţii bine definite:

1 Să se asigure că maşina satisface cerinţele de sănătate şi de securitate care îi sunt aplicabile. Aceste cerinţe se regăsesc în anexa directivei şi se referă la: sistemele de comandă, la măsurile de protecţie împotriva riscurilor mecanice, la protectori şi la dispozitive de protecţie, la riscurile datorate altor pericole (alimentarea cu energie, erori de montaj, pericole de incendiu, de explozie, zgomot, radiaţii etc.), mentenanţă, informaţiile care trebuie să însoţească maşina. 

Producătorul trebuie să adopte astfel de măsuri încât să se elimine riscurile pe toată durata de viaţă previzibilă a maşinilor, de la transport până la casare, alegând soluţii care să elimine riscurile cât mai mult posibil, soluţii de protecţie acolo unde nu se pot elimina riscurile şi, în ultimă instanţă, să informeze utilizatorii despre riscurile remanente şi despre evitarea pericolelor induse de acestea.

2 Să întocmească dosarul tehnic al maşinii.Acesta trebuie să cuprindă informaţiile legate de proiectare, de producere şi de exploatare a maşinii, rapoartele şi rezultatele corespunzătoare studiilor şi încercărilor efectuate.

Dosarul tehnic trebuie păstrat 10 ani şi nu este nevoie să fie în formă fizică pe teritoriul comunităţii, dar trebuie să poată fi reconstituit şi pus la dispoziţia autorităţilor când există o solicitare justificată din partea acestora.

3 Să pună la dispoziţie informaţiile necesare:informaţiile şi avertismentele de pe maşină (în general sub formă de pictograme), informaţiile furnizate prin marcarea maşinii cu date privind seria, tipul, denumirea, anul fabricaţiei etc., instrucţiunile de instalare, de utilizare şi de mentenanţă şi alte instrucţiuni necesare.

4 Să aplice procedurile specifice de evaluare a conformităţii.La produsele care intră sub incidenţa Directivei Maşini, în funcţie de tipul maşinii (dacă este sau nu menţionată în Anexa IV a directivei) şi de utilizarea standardelor armonizate, se aplică trei proceduri de evaluare a conformităţii:

a) Controlul intern al producţiei este procedura prin care producătorul/reprezentantul său autorizat întocmeşte dosarul tehnic, ia toate măsurile necesare ca procesul de fabricaţie să asigure conformitatea maşinii cu dosarul tehnic şi cu cerinţele directivei, asigură şi declară că maşina respectivă satisface cerinţele esenţiale de securitate şi de sănătate relevante.

b) Examinarea CE de tip+controlul intern al producţiei este procedura prin care un organism notificat constată şi atestă faptul că un tip reprezentativ de maşină (din anexa IV) respectă cerinţele directivei, iar producătorul sau reprezentantul său autorizat parcurge toţi paşii pentru controlul intern al producţiei.

c) Asigurarea totală a calităţii este procedura prin care organis­mul notificat evaluează şi aprobă sistemul de calitate şi controlează aplicarea lui, iar producătorul implementează un sistem al calităţii pentru proiectare, fabricare, inspecţia finală şi încercări.

5 Să se întocmească declaraţia CE de conformitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să elaboreze o declaraţie CE de conformitate, care să cuprindă datele despre producător, descrierea maşinii şi declaraţia că aceasta respectă toate prevederile directivei şi, unde este cazul, declaraţii similare pentru conformitatea cu alte reglementări. Aceasta se păstrează cel puţin 10 ani de la data fabricării maşinii (a fiecărui exemplar). Îndrumări pentru realizarea unei declaraţii de conformitate se găsesc în standardele:

a) SR EN ISO/CEI 17050-1, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale, care menţionează cerinţele aplicabile atunci când persoana sau organizaţia responsabilă (furnizorul) pentru îndeplinirea  cerinţelor aplicabile emite o declaraţie din care rezultă că un produs (inclusiv serviciu), proces, sistem de management, persoană sau organism este în conformitate cu cerinţele  aplicabile, care pot include documente normative precum standarde, ghiduri, specificaţii tehnice, legi şi reglementări.

b) SR EN ISO/CEI 17050-2, Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentaţie suport, care specifică cerinţele generale pentru documentaţia suport, care susţine o declaraţie de conformitate dată de furnizor.

6 Să aplice marcajul CE. Marcajul CE se poate aplica numai după ce se parcurg paşii de mai sus. Marcajul CE indică faptul că maşina este în conformitate cu toate cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate stipulate în directivă.

 

Standardele armonizate

Cea mai uşoară cale de a demonstra conformitatea cu cerinţele esenţiale ale directivei este respectarea standardelor europene armonizate, care au fost deja adoptate ca standarde române. Aceste standarde sunt, în general, standarde de securitate care furnizează proiectanţilor şi producătorilor un cadru şi un ghid care să le permită producerea de maşini, echipamente şi instalaţii care să asigure securitatea în condiţiile prevăzute de utilizare. 

Standardele armonizate conţin specificaţii tehnice detaliate a căror aplicare conduce la respectarea cerinţelor esenţiale de sănătate şi de securitate din directivă.

Utilizatorii standardelor armonizate trebuie să cunoască faptul că standardele de securitate sunt ierarhizate în funcţie de gradul de aplicabilitate şi de detaliere a aspectelor tratate, în:

 

Standarde de tip A (standarde fundamentale de securitate), care precizează conceptele de bază, principiile de proiectare şi aspectele generale care pot fi aplicate tuturor maşinilor.

Probabil că standardul cel mai utilizat de tip A este SR EN ISO 12100, Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului care cuprinde:

 • terminologia de bază, principiile şi metodologia pentru atingerea gradului de securitate necesar la proiectarea maşinii;
 • proceduri pentru identificarea pericolelor şi estimarea şi evaluarea riscurilor asociate;
 • principiile aprecierii şi reducerii riscurilor;
 • recomandări privind verificarea aprecierii şi a reducerii riscurilor.

 

Standarde de tip B (standarde generale de securitate), care se ocupă de un singur aspect de securitate sau de un singur tip de dispozitiv care condiţionează securitatea, utilizabil pentru o gamă largă de maşini;

 • Standarde de tip B1 pentru aspecte distincte de securitate (de exemplu: distanţe de securitate, temperaturi superficiale, zgomot);
 • Standarde de tip B2 pentru mijloace de protecţie (de exemplu: comenzi bimanuale, dispozitive de interblocare, dispozitive sensibile la presiune, protectori).

 

Câteva exemple de standarde de tip B sunt:

 • SR EN 953+A1 Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficşi şi mobili;
 • SR EN 349+A1, Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii părţilor corpului uman:
 • SR EN ISO 13850, Securitatea maşinilor. Oprire de urgenţă. Principii de proiectare;
 • SR EN ISO 13849-1, Securitatea maşinilor. Părţi referitoare la securitate ale sistemelor de comandă. Partea 1: Principii generale de proiectare.

 

Standardele de tip C (standarde de securitate pentru categorii de maşini) cuprind cerinţe de securitate detaliate pentru anumite maşini sau un grup anume de maşini. Standardele de tip C,de obicei, au mai multe părţi: prima parte cuprinde specificaţii generale aplicabile întregii familii de maşini, iar celelalte părţi cuprind specificaţii suplimentare pentru fiecare tip de maşină din familia respectivă.

Toate standardele de tip C sunt structurate asemănător, cuprinzând lista pericolelor previzibile pentru maşinile respective, cerinţele şi măsurile de securitate specifice, modalităţile de verificare a respectării cerinţelor, care trebuie să cuprindă informaţiile pentru utilizatorii maşinilor respective şi Anexele ZA, ZB etc., care cuprind corelaţia dintre capitolele standardelor şi cerinţele esenţiale ale directivei.

 

Un exemplu de familie de standarde de tip C este:

 • SR EN 500-1+A1, Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale;
 • SR EN 500-2+A1, Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 2: Cerinţe specifice frezelor rutiere;
 • SR EN 500-3+A1, Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 3: Cerinţe specifice pentru maşini de stabilizat terenul şi maşini de reciclat;
 • SR EN 500-4, Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat;
 • SR EN 500-6+A1, Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 6: Cerinţe specifice finisoarelor.

 

Standardele enumerate mai sus, ca de altfel toate standardele armonizate, au fost realizate ca urmare a unui mandat primit de CEN/CENELEC din partea Comisiei Europene. Standardele elaborate ca urmare a mandatului devin armonizate şi conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei numai după ce indicativul lor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO). 

Standardele pot fi procurate de la ASRO, Serviciul vânzări-abonamente: Str Mendeleev, nr. 21-25, et. IV, cam. 404-405

Tel.: 021.316.77.25; Fax: 021.312.94.88; e-mail: vanzari@asro.ro


English summary

The free movement of goods in the EU requires elaborating and observing directives, guidelines, standards that allow mutual acknow­ledgement of product evaluation procedures. Industrial machinery must meet fundamental requirements, with supporting technical data and standards for ensuring and checking the requirements for meeting the (staff) health and (staff, environment and machinery) safety conditions.

This European directive states the manufacturer’s obligations prior to marketing or supplying the machinery.

The types of harmonized documents (standards, amendments, errata) adopted as Romanian standards are mentioned.  


Jeni Toma este expert principal standardizare Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.