Departamentul de INGINERIE ELECTRICĂ al Universităţii Politehnica Timişoara

T&T Plus

de Universitatea Politehnica Timisoara

Departamentul de INGINERIE ELECTRICĂ al Universităţii Politehnica Timişoara

Specificitatea pregătirii inginerilor în domeniul electric o constituie multitudinea și diversitatea de aplicații industriale și domestice ale energiei electrice, care reclamă o mare versatilitate în abordarea temelor și în soluționarea problemelor practice.

1. Cartea de vizită

Departamentul de Inginerie Electrică al Universităţii Politehnica din Timişoara (UPT), funcţionează în cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică şi tutelează următoarele programe de pregătire superioară:

 • licenţă, cu durata de 4 ani, în domeniul Inginerie electrică, specializarea Electrotehnică;
 • masterul de aprofundare Electrotehnică şi Electronică de Putere, cu durata de 2 ani;
 • doctorat în domeniul Inginerie electrică.

 

Personalul activ al departamentului de Inginerie electrică cuprinde: 3 profesori consultanţi, 3 profesori titulari, 6 conferenţiari, 4 şefi de lucrări, 3 asistenţi şi 4 doctoranzi cu frecvenţă. În cadrul departamentului activează un număr de 5 conducători de doctorat.

 

Figura 1. Clădirea actuală a ,,Grupului Electro” a UPT.

 

2. Repere ale prestigiului

Începuturile învăţământului superior electrotehnic în Timişoara coincid cu începuturile Şcolii Politehnice – Timişoara. Data de 15 noiembrie 1920 marchează înfiinţarea Şcolii Politehnice la Timişoara, care şi-a început activitatea cu pregătirea inginerilor în specializările Electromecanică (Mecanică şi Electricitate), respectiv Mine şi Metalurgie.

Departamentul de Inginerie Electrică este continuatorul unor catedre de tradiţie în cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara, şi anume: Maşini electrice, repectiv de Utilizări ale energiei electrice, înfiinţate în anul 1948, care au dat industriei, cercetării şi învăţământului superior tehnic românesc valori recunoscute în ţară şi peste hotare.

Dintre personalităţile marcante, cu adevărat deschizătoare de drumuri în domeniul învăţământului superior electrotehnic, amintim pe academicianul Corneliu Mikloşi, care a condus Catedra de Utilizări ale Energiei Electrice în perioada 1948-1957, fiind primul profesor conducător de doctorat, din cadrul Facultăţii de Electrotehnică. Activitatea academicianului Corneliu Mikloşi a fost deosebit de vastă şi complexă, atât în planul învăţământului tehnic superior timişorean, începând cu anul 1920, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice şi al managementului unităţilor industriale, fiind un cadru didactic exemplar, un cercetător ştiinţific novator şi un director de intreprindere competent.

Un alt nume de referinţă este cel al profesorului Alexandru I. Nicolau, care în 1923 a înfiinţat Laboratorul de Maşini Electrice al Şcolii Politehnice timişorene, în care s-au instruit, de-a lungul timpului, 52 de promoţii de studenţi.

 

Figura 2. Clădirea veche a Facultăţii de Electrotehnică (1948-1976).

 

La ora actuală, în colectivul departamentului există doi membri ai Academiei Române (prof. dr. ing. Toma Dordea, prof. dr. ing. Ion Boldea), precum şi trei membri al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (prof.dr.ing. Toma Dordea, prof. dr. ing. Ioan Şora, prof.dr.ing. Ion Boldea).

Activitatea didactică şi ştiinţifică a profesorului Toma Dordea, în domeniul maşinilor electrice, este desosebit de prodigioasă, fiind susţinută cu înaltă competenţă, profesionalism, dăruire şi talent pedagogic, pe parcursul a peste 45 de ani, dascălul Toma Dordea fiind considerat una din emblemele de marcă ale învăţământului superior tehnic timişorean şi românesc.

Profesorul Ion Boldea este un demn continuator al activităţii academicianului profesor Toma Dordea, în domeniul maşinilor electrice, fiind o personalitate recunoscută pe plan internaţional, fiind IEEE life felow member al renumitei organizaţii IEEE. Ca o dovadă a acestei recunoaşteri, este acordarea prestigiosului premiu Nicola Tesla de către IEEE în anul 2014.

Profesorul Ioan Şora este de asemenea un nume de referinţă al şcolii superioare tehnice timişorene şi româneşti în domeniul echipamentelor pentru electrotehnologii, electrotermie şi iluminat electric.

Departamentul de Inginerie Electrică şi catedrele precursoare, din cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică Timişoara au dat, de-a lungul timpului, promoţii de ingineri cadre didactice universitare şi cercetători valoroşi, adevăraţi soli ai unei şcoli performante, recunoscute şi prestigioase. Amintim aici cei peste 200 doctori ingineri, formaţi de către cadrele didactice proprii, 5 membri ai Academiei Române care au fost sau sunt cadre didactice proprii ale Universităţii Politehnica Timişoara, precum şi alţi 5 membri ai Academiei Române, absolvenţi ai şcolii electrotehnice timişorene, care au activat în alte instituţii din ţară.

Ca o dovadă prezentă a valorii activităţii membrilor departamentului şi a studenţilor, domeniul de ierarhizare Inginerie electrică al Universităţii Politehnica Timişoara a fost clasat în prima grupă valorică, în cadrul acţiunii de ierarhizare desfăşurată în anul 2011.

Acest fapt a contribuit într-o bună măsură la clasificarea Universităţii Politehnica Timişoara în grupa valorică A, alături de alte 11 universităţi din ţară, fiind cotată drept universitate de cercetare ştiinţifică avansată, cu “grad de încredere ridicat ”.

 

3. Bazele pregătirii profesionale

3.1. Activitatea didactică

Pregătirea profesională a unui inginer este o activitate complexă, multidimensională, care presupune acumularea creativ - aplicativă a unui important bagaj de cunoştinţe teoretice, dobândirea unor abilităţi practice, deschiderea spre noutăţile tehnice, lucrul în echipă etc.

Specificitatea pregătirii inginerilor în domeniul electric îl constituie multitudinea şi diversitatea de aplicaţii industriale şi domestice ale energiei electrice, care reclamă o mare versatilitate în abordarea temelor şi soluţionarea problemelor practice. Principalele direcţii de aplicaţie sunt:

a). electrotehnică, maşini şi acţionări electrice

b). echipamente şi sisteme automotive

c). echipamente cu electronică de putere

d). echipamente pentru procesarea energiilor din surse regenerabile


e). echipamente pentru electrotehnologii

f). sisteme de automatizare şi monitorizare


g). echipamente şi sisteme de iluminat electric

h). echipamente şi instalaţii electrice industriale


i). sisteme electrice de control inteligent al clădirilor

Figura 3. Diverse subdomenii ale ingineriei electrice.

 

Departamentul nostru, împreună cu celelalte departamente din cadrul UPT care concură la pregătirea studenţilor de la Inginerie electrică, are asigurate toate condiţiile materiale, resursa umană şi documentară necesare pentru atingerea obiectivelor propuse şi anume, dobândirea de către studenţi a competenţelor pentru exercitarea profesiei alese.

În acest scop, dispunem de spaţii generoase pentru activităţile de predare de tip curs, seminar, sălile fiind dotate cu mijloace moderne de predare-prezentare, precum şi cu acces liber la Internet.

În ceea ce priveşte laboratoarele, departamentul nostru dispune de un număr de 12 laboratoare didactice, destinate studenţilor de la ciclul de licenţă şi de 4 laboratoare de cercetare, destinate studenţilor de la ciclurile de master şi doctorat. Majoritatea acestor laboratoare au fost modernizate în cadrul unor proiecte, începând cu anul 2007, ele fiind dotate cu standuri didactice şi echipamente specifice, cu aparatură de măsurare, înregistrare şi control (multimetre, osciloscoape digitale, analizoare, camere de termoviziune, sisteme programabile etc.), precum şi cu calculatoare performante, pentru prelucrarea datelor. Printre laboratoarele importante gestionate de către departamentul de Inginerie electrică, se numără:

 • Laboratorul de Calculatoare şi Sisteme informatice;
 • Laboratorul de Maşini electrice;
 • Laboratorul de Acţionări electrice;
 • Laboratorul de Convertoare statice;
 • Laboratorul de Automate programabile;
 • Laboratorul de Aplicaţii industriale ale ingineriei electrice;
 • Laboratorul de Electrotehnologii şi Iluminat electric.

 

Pe lângă laboratoarele didactice, dispunem de 4 laboratoare de cercetare:

 • Laboratorul de electronică de putere;
 • Laboratorul de Conversia şi stocarea energiei;
 • Laboratorul de Controlul inteligent al mişcării;
 • Laboratorul de Identificarea parametrilor şi testarea sistemelor electromecanice.


  

a). Laboratorul de Maşini electrice

b). Laborator de cercetare.


c). lucrare de laborator cu studenţii

d). lucrare de laborator cu studenţii

 

Figura 4. Imagini din laboratoarele departamentului de Inginerie electrică.

 

3.2. Practica studenţilor

O componentă esenţială a pregătirii studenţilor o reprezintă practica ȋn unităţi industriale. Această activitate este organizată pe ani de studiu (anii I – III) şi se desfăşoară după sesiunea de examene din vară, studenţii având posibilitatea să opteze pentru unităţi economice din Timişoara sau din zonele de rezidenţă, cu care s-au încheiat în prealabil convenţii de practică. Activitatea de practică este monitorizată de responsabili de practică, desemnaţi dintre cadrele didactice tinere. Trebuie menţionat că în perioada 2012-2013 s-a derulat proiectul “O şansă în plus: stagii de practică pentru studenţii de la facultăţile de energetică”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/62528, în care au fost incluşi şi studenţii de la Inginerie electrică. Acest proiect a avut un impact pozitiv deosebit în rândul studenţilor.

Figura 5. Imagini cu studenţi la practică la o unitate industrială.

 

3.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă esenţială a activităţii cadrelor didactice, a studenţilor şi doctoranzilor, fiind orientată spre teme de actualitate şi interes pentru sectorul economic intern şi internaţional. În cadrul departamentului de Inginerie electrică funcţionează un centru de cercetare ştiinţifică intitulat “Controlul inteligent al conversiei şi stocării energiei”, care concentrează eforturile de cercetare ale cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor pe următoarele direcţii:

 

Direcţii de cercetare

Controlul inteligent al conversiei şi stocării energiei

Maşini şi sisteme de acţionări electrice

Proiectarea, testarea şi monitorizarea maşinilor electrice

Controlul digital al acţionărilor electrice şi al proceselor industriale

Electronică de putere pentru energii regenerabile şi aplicaţii automotive

Echipamente pentru electrotehnologii şi iluminat electric

 

Printre proiectele de cercetare obţinute prin competiţie în ultimii ani, menţionăm:

1.  “Energy Efficient Vehicles for Road Transport”, cod EE VERT, EU-FP7, 2009-2012, valoare 120.000 EURO;

2.  „Improvement of the structures and efficiency of small horizontal axis wind generators with non-regulated blades”, EEA Grants, 2009-2011, valoare 646.000 EURO, (proiect coordonat de Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara);

3. „Microgrid Integrated Renewable Hybrid Systems – MICROREN”, PNCDI 2, 2012-2014, valoare de 2.875.745 lei (proiect coordonat de Facultatea de Automatică şi Calculatoare Timişoara).

 

Proiecte mai importante derulate cu terţi în ultimii ani:

 1. Contract for research – development and consultancy”, beneficiar DIEHL AKO Stiftung & Co KG, Germania, 2010-2011, valoare 14.000 EURO;
 2. Analysis and Evaluation of Current Topologies and Solutions for Single Phase Power Factor Correction (PFC) for Grid Tied Inverters”, beneficiar DIEHL AKO Stiftung & Co KG, Germania, 2012-2013, valoare 15.000 EURO;
 3. Study in Power Electronics for Solar Inverters”, beneficiar DIEHL AKO Stiftung & Co KG, Germania, 2012-2014, valoare 62.700 EURO;
 4. Analysis and Evaluation of Current Topologies and Solutions for Three Phase Power Factor Correction (PFC) for 400 V Mains Voltage”, beneficiar DIEHL AKO Stiftung & Co KG, Germania, 2013-2014, valoare 13.000 EURO;
 5. Emulatoare HIL pentru turbine de vânt şi microhidro”, beneficiar OXYGEN Computers Srl, 2014, valoare 45.500 lei

 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale membrilor departamentului din ultimii 15 ani au fost valorificate şi prin publicarea a peste 70 de articole în reviste şi volume indexate ISI, respectiv prin susţinerea a peste 200 de lucrări la conferinţe internaţionale indexate în baze de date.

Trebuie menţionat că departamentul de Inginerie electrică gestionează apariţia trimestrială a revistei de specialitate Journal of Electrical Engineering, pe Internet (www.jee.ro), care se bucură de un tot mai larg prestigiu din partea comunităţii ştiinţifice internaţionale din domeniul ingineriei electrice, revista fiind indexată în baza de date INSPEC.

a). testarea hidrogeneratoarelor de mare putere

b). dimensionarea optimală a maşinilor sincrone cu reluctanţă variabilă şi magneţi permanenţi


c). dimensionarea optimală a maşinilor electrice (alternator Bosch modificat)


d). studiul invertoarelor pentru conversia fotovoltaică şi aplicaţii automotive

Figura 6. Imagini cu echipamente rezultate din cercetarea ştiinţifică.

 

3.4. Parteneriate cu alte unităţi de învăţământ din ţară şi străinătate

Departamentul de Inginerie electrică întreţine relaţii de bună colaborare cu facultăţi/ departamente similare din centre ca: Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Craiova, Hunedoara, Reşiţa, Oradea, Sibiu, Petroşani, Constanţa. O acţiune comună demnă de menţionat este organizarea în comun cu facultăţile similare din Braşov şi Cluj-Napoca a Conferinţei Internaţionale privind Optimizarea Echipamentelor Electrice şi Electronice, OPTIM, cu desfăşurare bienală la Braşov, ajunsă în anul 2014 la a 14-a ediţie.

Departamentul de Inginerie electrică întreţine bune relaţii de colaborare şi cooperare în plan didactic, ştiinţific şi al mobilităţilor studenţilor şi doctoranzilor şi cu o serie de universităţi din străinătate.


Figura 7. Principalele unităţi de învăţământ colaboratoare din străinătate.

 

3.5. Parteneriate cu mediul economic

Fiind angrenaţi într-un proces didactic de formare de ingineri, evident că legătura cu mediul economic / industrial este esenţială. Această legătură se face pe mai multe coordonate:

 • elaborarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice ale disciplinelor de studiu, în strânsă conlucrare cu agenţi economici de profil, angajatori importanţi ai absolvenţilor noştri;
 • efectuarea de vizite de studiu şi stagii de practică productivă la agenţi economici, pentru o mai bună cunoaştere a acestora şi pentru o acomodare a studenţilor cu mediul industrial;
 • preluarea de teme de diplomă sau disertaţie din mediul economic, cu aplicabilitate practică imediată;
 • acordarea de burse de studiu sau alte forme de recompensare a studenţilor merituoşi de către unităţi din mediul economic;
 • organizarea, în cadrul facultăţii, de târguri de locuri de muncă (job-shop);
 • participarea agenţilor economici la momente importante din viaţa universitară, ca: deschiderea anului universitar, acordarea diplomelor de studii, conferinţe, simpozioane, workshopuri.

 

Printre agenţii economici care sunt angajatori importanţi, amintim: Aquatim Timişoara, Continental Timişoara, ELBA Timişoara, TRW Timişoara, Hella Timişoara, Flextronics Timişoara, Zoppas Industries Sânnicolau Mare, BeeSpeed Automatizări Timişoara, EETim Timişoara,  Autoliv Timişoara şi altele.

O menţiune aparte merită făcută în ceea ce priveşte colaborarea cu un angajator extern şi anume societatea de infrastructură feroviară germană DB Netz AG Regionalbereich Südwest. Aceasta caută să angajeze ingineri electrotehnicieni şi constructori, cunoscători de limba germană, dar numai de la universităţile tehnice din Timişoara şi Cluj-Napoca. În plus, oferă burse de studiu, vizite de studiu şi stagii de pregătire în Germania.

 

4. Bazele reuşitei profesionale

Ce l-ar putea determina pe un tânăr absolvent de liceu să-şi dorească să devină student la Inginerie Electrică, ȋn Timişoara?

 • motivaţia de a urma şi absolvi o facultate de prestigiu, cu o dotare modernă, într-un oraş frumos, cu aer occidental, din vestul României;
 • multitudinea şi diversitatea locurilor de muncă în domeniul ingineriei electrice, bine plătite, la companii de renume, din zona Timişoarei sau din străinătate;
 • rata ridicată de succes la angajare în domeniu, de peste 80%, datorată nivelului ridicat de dezvoltare economică al zonei Timişoara;
 • posibilitatea de a-şi îmbogăţi pregătirea profesională şi orizontul cultural, prin vizite sau stagii de studiu la universităţile partenere din străinătate;
 • facilitatea admiterii la studii, pe baza unui concurs de dosare.

 

5. “Certificate de garanţie”

Le numim certificate de garanţie, deoarece declaraţiile absolvenţilor noştri care performează cu succes în domeniul ingineriei electrice ne îndreptăţesc să o facem.

Iată câteva dintre ele:

,,Ca absolvent al secţiei Electrotehnică, promoţia 1995 şi doctor inginer în inginerie electrică al Universităţii Politehnica Timişoara din anul 2002, sunt atent ca în activitatea mea profesională de zi cu zi să-mi îndeplinesc obligaţiile la cote maxime. Aceasta, atât ca rezultat al formării mele ca specialist într-o facultate cu înalt nivel de performanţă, precum şi ca un mic semn de recunoştinţă faţă de dascălii deosebiţi ai facultăţii”. Dr.ing. Sever Scridon Manager Proiecte Externe, SC BeeSpeed Automatizări Srl Timişoara

 

,,În cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din Timişoara am avut şansa de a întâlni un mediu academic foarte competent, prietenos şi propice pentru a învăţa noile tehnologii din domeniul electric. După absolvirea facultăţii şi a masterului în domeniul maşinilor şi acţionărilor electrice, am reuşit să aplic cunoştiintele temeinice (teoretice şi practice) şi spiritul ingineresc dobândite în anii de studiu, în cadrul firmei Diehl Controls, unul dintre cei mai mari producători mondiali de echipamente electronice pentru aplicaţii de uz casnic şi echipamente inteligente în domeniul domestic.

Vreau să mulţumesc şi pe această cale colectivului facultăţii pentru cunoştintele oferite, pentru ajutorul acordat atât în formarea mea intelectuală, cât şi în cea umană şi spirituală”. Dr.ing. Nicola Valeriu Olărescu, Senior Engineer Departament Acţionări Electrice Diehl AKO Stiftung & Co KG, Wangen, Germania

 


,,Fiind absolvent absolvent al Facultăţii de Electrotehnică, promoţia 1995, urmând şi ciclul de master de Maşini Electrice şi Electronică de Putere în 1996, consider că această specializare mi-a deschis orizonturile spre tot ce înseamnă ingineria electrică de la curenţi slabi până la curenţi tari, maşini electrice, acţionări şi automatizări, electronică, programare de calculatoare, microcontrollere. Acest spectru larg de cunoştinţe m-a ajutat să mă integrez rapid şi in domeniul în care lucrez acum: dezvoltarea de unităţi de control pentru automobile, care cuprind o parte din aceste cunoştinţe puse în practică.
Facultatea mi-a oferit şi posibilitatea dezvoltării abilităţilor de a întelege sisteme complexe care includ SW, HW şi părţi mecanice, de care am avut nevoie şi în domeniul automotive. 
Ing. Lorand Janosi Group Leader R&D Interior – Body & Security Continental Automotive Romania Srl, TimişoaraAccept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.