Consiliul European – Concluzii Bruxelles, 27-28/06/2013

Web Exclusive

de Consiliul European

Consiliul European – Concluzii Bruxelles, 27-28/06/2013

Consiliul European – Concluzii Bruxelles, 27-28/06/2013

Sunt prezentate concluziile adoptate de Consiliul European la 27 iunie 2013 în ceea ce privește punctul I (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor) și punctul II (Creștere, competitivitate și ocuparea forței de muncă) de pe agenda reuniunii.

În contextul unei perspective economice deficitare pe termen scurt, șomajul în rândul tinerilor a ajuns la niveluri fără precedent în unele state membre, costurile umane și sociale fiind uriașe.

Astfel, Consiliul European a convenit asupra unei abordări cuprinzătoare pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor, valorificând următoarele măsuri concrete: accelerarea și concentrarea eforturilor referitoare la finanțarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; accelerarea punerii în aplicare a garanției pentru tineret; creșterea mobilității tinerilor și implicarea partenerilor sociali. Consiliul European a discutat, de asemenea, modalități de impulsionare a investițiilor și de îmbunătățire a accesului la credit. Consiliul a solicitat mobilizarea resurselor europene, inclusiv cea a BEI și a lansat un nou program de investiții pentru a sprijini IMM-urile și a impulsiona finanțarea economiei.

Stabilitatea financiară este în curs de îmbunătățire, dar sunt în continuare necesare acțiuni din partea UE și a statelor sale membre în urma cărora Europa să revină în mod ferm pe calea creșterii economice durabile și a ocupării forței de muncă. Finanțele publice sănătoase și politicile de sprijinire a creșterii durabile și a ocupării forței de muncă se consolidează reciproc. În același timp, la toate nivelurile sunt necesare eforturi mai susținute pentru a continua reformele structurale și pentru a stimula competitivitatea și ocuparea forței de muncă. În acest context, Consiliul European a aprobat recomandările specifice fiecărei țări pentru a oferi orientări pentru politicile și bugetele statelor membre, încheind astfel semestrul european 2013.

I. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR

1.     Combaterea șomajului în rândul tinerilor constituie un obiectiv special și imediat, dacă luăm în considerare nivelul inacceptabil de ridicat de tineri europeni care sunt în șomaj. Trebuie mobilizate toate eforturile în jurul obiectivului comun ca, în decurs de patru luni, să readucem tinerii care nu sunt angajați sau înscriși într-un program de educație sau formare înapoi în câmpul muncii sau într-un program de educație sau formare, după cum este prevăzut în Recomandarea Consiliului privind garanția pentru tineret. Plecând de la comunicarea Comisiei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, este necesară o acțiune hotărâtă și imediată atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

2.     UE va mobiliza toate instrumentele disponibile pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Consiliul European convine asupra unei abordări cuprinzătoare având la bază următoarele măsuri concrete:

 • în implementarea fondurilor structurale, se va pune un accent deosebit pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, inclusiv prin reprogramarea fondurilor care nu au fost utilizate, după caz. Comisia și statele membre vor analiza toate posibilitățile oferite de Fondul social european (FSE), care este unul dintre principalele instrumente financiare la nivelul UE destinat acestui scop, inclusiv prin sprijinirea creării de noi locuri de muncă pentru tinerii lucrători. După caz, statele membre își vor îmbunătăți capacitatea administrativă printr-o asistență tehnică sporită din partea Comisiei și valorificând cele mai bune practici;
 • se vor face toate pregătirile necesare astfel încât Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să fie pe deplin funcțională până în ianuarie 2014, permițând efectuarea primelor plăți destinate beneficiarilor din regiunile UE care se confruntă cu rate de șomaj în rândul tinerilor de peste 25%1. Pentru ca Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor să își joace rolul pe deplin, plata celor 6 miliarde EUR care îi sunt alocate ar trebui să aibă loc în cursul primilor doi ani ai următorului cadru financiar multianual. 2 În plus, marjele rămase disponibile sub plafoanele CFM pentru anii 2014-2017 vor fi utilizate pentru a constitui marja globală pentru angajamente pentru a finanța în special măsurile de combatere a șomajului în rândul tinerilor. Statele membre care beneficiază de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar trebui să adopte un plan pentru a aborda șomajul în rândul tinerilor, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret până la sfârșitul anului. Alte state membre sunt încurajate să adopte planuri similare în 2014. Comisia va prezenta un raport în 2016 cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret și la funcționarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;
 • BEI va contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor prin intermediul inițiativei sale „Locuri de muncă pentru tineri” și a programului său „Investiții în competențe”, care ar trebui puse în aplicare fără întârziere;
 • vor fi depuse noi eforturi pentru a promova mobilitatea persoanelor tinere aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv prin consolidarea programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Statele membre sunt încurajate să utilizeze o parte din sumele alocate din FSE în sprijinul programelor de mobilitate transfrontaliere. Programul „Erasmus+”, care promovează, de asemenea, formarea profesională transfrontalieră, trebuie să fie pe deplin funcțional din ianuarie 2014. Acordul dintre Parlamentul European și Consiliu privind recunoașterea calificărilor profesionale este cât se poate de binevenit. Propunerile Comisiei care duc la crearea unei rețele de servicii publice de ocupare a forței de muncă ar trebui rapid analizate. Sunt necesare mai multe eforturi, în special în ceea ce privește propunerea referitoare la păstrarea drepturilor la pensie suplimentară care urmează a fi adoptată în cursul actualei legislaturi;
 •  vor fi promovate uceniciile de înaltă calitate și învățarea la locul de muncă, în special prin Alianța europeană pentru ucenici, care urmează a fi lansată în luna iulie. Cadrul de calitate pentru stagii ar trebui instituit la începutul anului 2014;
 • partenerii sociali trebuie să fie pe deplin implicați și angajați în mod activ în aceste eforturi. Consiliul European salută cadrul de acțiuni privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor asupra căruia partenerii sociali au convenit la 11 iunie 2013.

3.     La nivel național, unde se situează cele mai multe competențe legate de ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să își continue reformele. Statele membre iau măsuri de modernizare a învățământului profesional și tehnic, de consolidare a cooperării dintre educație și întreprinderi pentru a facilita tranziția de la școală spre muncă, de îmbunătățire a integrării tinerilor slab calificați pe piața muncii, de abordare a necorelării competențelor și de promovare a uceniciilor și stagiilor în sectoarele economice-cheie, precum și a antreprenoriatului și a întreprinderilor nou-înființate. O serie de state membre au prezentat deja planuri ambițioase pentru a sprijini ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Dar trebuie depuse mai multe eforturi. În special, statele membre cu un nivel ridicat de șomaj în rândul tinerilor ar trebui să extindă măsurile active de ocupare pe piața forței de muncă. Este important să se acorde atenția cuvenită participării pe piața forței de muncă a grupurilor de tineri vulnerabili care se confruntă cu provocări specifice. Deși recunoaște competențele statelor membre în acest domeniu, Consiliul European a reamintit importanța transferării sarcinii fiscale dinspre forța de muncă spre alte domenii, inclusiv, după caz, prin reducerea contribuțiilor sociale, în scopul de a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională și de a stimula crearea de locuri de muncă și competitivitatea. Consiliul European a solicitat un schimb mai intens de cele mai bune practici naționale; în această privință, a salutat viitoarea Conferință de la Berlin.

___________________________
1 :Ținând seama de faptul că în Slovenia șomajul în rândul tinerilor a crescut cu peste 30% în 2012, regiunea Sloveniei de Est, în care șomajul în rândul tinerilor a depășit 20% în 2012, va beneficia de asemenea de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.
2 : Acest lucru se va realiza fără efecte negative asupra obiectivelor stabilite de Consiliul European din mai 2013 în ceea ce privește politica energetică.

II. CREȘTERE, COMPETITIVITATE ȘI OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Semestrul european

4.     În urma unui schimb de opinii aprofundat, Consiliul European a încheiat semestrul european 2013 prin aprobarea generală a recomandărilor specifice fiecărei țări. Statele membre vor transpune acum recomandările în viitoarele lor decizii privind bugetele, reformele structurale și politicile de ocupare a forței de muncă și sociale, promovând totodată asumarea deplină la nivel național și menținerea dialogului social. Consiliul și Comisia vor monitoriza îndeaproape punerea lor în aplicare. Consiliul va dezbate și va evalua periodic situația economică din Europa.

5.     Promovarea creșterii și a consolidării fiscale se consolidează reciproc. Finanțele publice sănătoase sunt fundamentale pentru ca autoritățile publice să își păstreze capacitatea de a sprijini creșterea durabilă și ocuparea forței de muncă. În această privință, Consiliul European salută abrogarea procedurii aplicabile deficitelor excesive pentru câteva state membre, precum și eforturile celor în cazul cărora se preconizează îndeplinirea obiectivului fiscal. Consiliul European reamintește posibilitățile oferite de cadrul fiscal existent al UE pentru a echilibra nevoile de investiții publice productive cu obiectivele de disciplină fiscală în ceea ce privește componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere. Pentru unele state membre, ritmul consolidării fiscale a fost ajustat pentru a răspunde condițiilor economice, după cum se prevede în cadrul fiscal al UE. În același timp, statele membre ar trebui să își accelereze reformele structurale. Aceasta va sprijini eforturile pentru o reechilibrare a economiei UE, va reinstaura competitivitatea și va aborda consecințele sociale ale crizei.

Un nou program de investiții pentru Europa

6.     În contextul economic actual, este esențială reluarea condițiilor normale de creditare a economiei și facilitarea finanțării investițiilor. Dată fiind importanța IMM-urilor pentru economie, în special în ceea ce privește crearea locurilor de muncă, măsurile de sprijinire a finanțării IMM-urilor vor constitui o prioritate. Acest lucru este deosebit de important în țări cu un nivel ridicat al șomajului în rândul tinerilor și în situația în care sunt necesare noi investiții pentru a promova creșterea și ocuparea forței de muncă. Este, de asemenea, important să se promoveze antreprenoriatul și activitatea independentă. În consecință, Consiliul European a convenit asupra lansării noului program de investiții.

7.     Consiliul European a salutat acordul obținut în privința cadrului financiar multianual al UE (CFM) pentru următorii șapte ani. Acesta a mulțumit negociatorilor Parlamentului European, Consiliului și Comisiei pentru activitatea acestora și pentru eforturile neprecupețite care ne-au permis astăzi să ajungem la o înțelegere. CFM va juca un rol crucial în susținerea economiei, acționând ca un factor catalizator pentru creștere și ocuparea forței de muncă în toată Europa și multiplicând investițiile productive și investițiile în capital uman. Consiliul European a lansat un îndemn la adoptarea formală rapidă a Regulamentului privind CFM și a acordului interinstituțional asociat acestuia. În acest sens, Consiliul European a salutat de asemenea acordurile la care s-a ajuns cu privire la programe noi, precum ERASMUS, COSME, Orizont 2020 și Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială. Consiliul European a subliniat importanța:

 • adoptării, până la sfârșitul anului, a diferite programe ale UE care sprijină realizarea Strategiei Europa 2020;
 • statelor membre care lucrează cu Comisia în vederea încheierii acordurilor lor de parteneriat și a programelor operaționale cât mai rapid cu putință;
 • implementării rapide a Fondurilor structurale, precum și a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-uri (COSME) și a cadrului strategic comun pentru cercetare, inovare și dezvoltare tehnologică (Orizont 2020) care au o importanță deosebită în contextul sprijinirii IMM-urilor;
 • accelerării punerii în aplicare a fazei-pilot a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor. Comisia intenționează să își prezinte evaluarea până la sfârșitul lui 2013.
 • Consiliul European a salutat raportul Comisiei și al BEI cu privire la finanțarea economiei. Consiliul European a convenit asupra următoarelor măsuri și a salutat intenția Comisiei și a BEI de a le pune în aplicare cu prioritate și de a prezenta un raport cuprinzător privind aplicarea acestora înainte de reuniunea sa din octombrie 2013, cuprinzând obiective, instrumente și un program cantitative:
 • consolidarea eforturilor BEI de a sprijini creditarea economiei prin utilizarea integrală a sumei recente de 10 miliare EUR cu care a crescut recent capitalul. Consiliul European solicită BEI să își pună în aplicare planul de creștere a activității sale de creditare în UE cu cel puțin 40% în perioada 2013-2015. În acest sens, BEI a identificat deja noi posibilități de creditare de mai mult de 150 miliarde EUR printr-un set de priorități critice precum inovarea și competențele, accesul IMM-urilor la finanțare, eficiența resurselor și infrastructura strategică;
 • extinderea mecanismelor comune de finanțare cu partajarea riscurilor între Comisia Europeană și BEI pentru a stimula investițiile sectorului privat și ale piețelor de capital în IMM-uri. Aceste inițiative ar trebui să asigure faptul că se extinde volumul noilor împrumuturi acordate IMM-urilor pe teritoriul UE, respectându-se totodată principiile solidității și transparenței financiare, precum și plafoanele CFM. Consiliul, în consultare cu Comisia și BEI, va preciza fără întârziere parametrii pentru conceperea unor astfel de instrumente cofinanțate de fondurile structurale, având drept obiective efecte de multiplicare ridicate. Ar trebui făcute pregătirile necesare pentru a permite acestor instrumente să înceapă să funcționeze în ianuarie 2014;
 • sporirea capacității de îmbunătățire a creditului a Fondului european de investiții;
 • extinderea treptată a schemelor de finanțare a comerțului ale BEI pentru a sprijini IMM-urile din întreaga Uniune, în special în țările în care se desfășoară programele respective;
 • consolidarea cooperării dintre băncile naționale de dezvoltare și BEI în vederea sporirii oportunităților pentru împrumuturile în comun și schimburile de cele mai bune practici;
 • dezvoltarea unor surse alternative de finanțare, în strânsă cooperare cu statele membre.

Implementarea Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă

9.     În urmă cu un an, Consiliul European a convenit asupra unui Pact pentru creștere economică și locuri de muncă, un pachet de măsuri de creștere cu acțiune rapidă sprijinite de o finanțare de 120 miliarde EUR. Deși au fost făcute progrese semnificative în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri, unele dintre ele dând deja rezultate, sunt necesare eforturi suplimentare. Instituțiile UE și statele membre ale acesteia ar trebui să facă tot posibilul pentru a asigura punerea în aplicare rapidă a tuturor elementelor pactului, astfel cum se prevede în cadrul concluziilor anterioare ale Consiliului European, în special în ceea ce privește piața unică, inovarea, agenda digitală, serviciile, energia și fiscalitatea. Consiliul European așteaptă cu interes un raport actualizat privind progresele referitor la pact, în decembrie 2013, pe baza unei revizuiri periodice din partea Consiliului.

10. După cum a convenit în martie 2013, Consiliul European va urmări îndeaproape punerea în aplicare a orientărilor pe care le stabilește pentru a stimula creșterea economică și a promova competitivitatea, în special prin organizarea de discuții tematice periodice. În acest context, Consiliul European a organizat un prim schimb de opinii cu privire la două chestiuni-cheie:

 • Importanța vitală a unei baze industriale europene puternice, ca piatră de temelie esențială a agendei UE pentru creștere și competitivitate. Consiliul European a solicitat o abordare orizontală și coerentă pentru o politică industrială europeană modernă, care să însoțească schimbările structurale și reînnoirea economică. Acesta a salutat Planul de acțiune al Comisiei pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă. În vederea Consiliului European din februarie 2013, Consiliul European a așteptat cu interes informații suplimentare din partea Comisiei în conformitate cu concluziile Consiliului European din martie 2013 și mai 2013. Viitoarea președinție este invitată să continue lucrările pregătitoare în cadrul Consiliului;
 • reamintind concluziile sale din martie 2013, Consiliul European a salutat comunicarea Comisiei cu privire la cele mai împovărătoare zece reglementări, drept contribuție inițială. Consiliul European a declarat că așteaptă cu interes să primească înaintea reuniunii sale din octombrie 2013 un program detaliat de lucru care să cuprindă propuneri concrete suplimentare - și, după caz, noi - de reducere a sarcinii globale de reglementare și de stimulare a competitivității, luând în considerare totodată necesitatea protejării corespunzătoare a consumatorilor și a angajaților. A făcut apel pentru depunerea de eforturi continue de a face reglementarea la nivelul UE și la nivel național mai eficientă și mai simplă. Consiliul European va reveni asupra acestor chestiuni ținând seama de respectivele propuneri.

Așteptând ca discuțiile sale tematice din octombrie 2013 să dea un impuls nou în domeniile inovării, pieței unice digitale și serviciilor, Consiliul European a invitat Comisia să prezinte, înaintea reuniunii respective, raportul său privind evaluarea inter pares a Directivei privind serviciile, precum și privind procedura licențelor pentru Europa.

11.Reamintind rolul pe care comerțul urmează să îl joace în impulsionarea creșterii și a locurilor de muncă, Consiliul European a salutat lansarea negocierilor cu Statele Unite privind un parteneriat transatlantic privind comerțul și investițiile.

DOCUMENTE ADOPTATE DE CONSILIUL EUROPEAN

 • Raportul Consiliului din 25 iunie 2013 privind recomandările specifice fiecărei țări pentru anul 2013
 • Concluziile adoptate de Consiliu la 25 iunie 2013 privind extinderea
 • Concluziile adoptate de Consiliu la 28 mai 2013 privind raportul anual privind asistența oficială a UE pentru dezvoltare
 • Concluziile adoptate de Consiliu la 25 iunie 2013 privind agenda generală post-2015
 • Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic, aprobat de Consiliu la 25 iunie 2013

Accept cookie

www.ttonline.ro utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru.

Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a www.ttonline.ro cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru, te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie.

Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Îți mulțumim pentru acest accept și nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.